STATUT

 

Zespołu Szkół Rolniczych

 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Rusocinie

  

 

 

  

 

Spis treści Rozdział I

Przepisy wprowadzające - str. 3

Rozdział II  

Cele i zadania Szkoły - str.4

Rozdział III

Organy szkoły i ich kompetencje - str. 8                        

Dyrektor Szkoły - str. 8

Rada Pedagogiczna - str. 10                       

Pedagog szkolny - str. 10                       

Rada Rodziców - str.11

Samorząd Uczniowski - str. 11                        

Współdziałanie organów – rozwiązywanie konfliktów - str. 13

Rozdział  IV

Organizacja pracy szkoły - str. 14                        

Organizacja pracy centrum kształcenia zawodowego - str. 17

Rozdział V  

Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły - str. 27     

Nauczycie – wychowawca - str. 29

Pedagog szkolny - str. 30

Biblioteka i czytelnia - str. 31              

Rozdział VI

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów - str. 32

Cele i zakres oceniania wewnątrzszkolnego - .str. 32

Organizacja roku szkolnego - str. 33

Skala i ogólne kryteria ocen - str. 34

Zasady oceniania bieżącego - str. 35

Obniżanie wymagań edukacyjnych - str. 36

Zwolnienie z zajęć edukacyjnych - str. 36

Klasyfikacja semestralna i końcowo roczna - str. 37

Egzamin klasyfikacyjny i egzamin poprawkowy - str. 38

Procedura podwyższenia ocen - str. 40

Ocena zachowania - str. 41

Rozdział VII 

Uczniowie i rodzice - .str. 42

Zasady rekrutacji - str. 44

Egzaminy zewnętrzne  -str. 44

Prawo i obowiązki uczniów - str. 45

Nagrody i kary - str. 48

Internat - str. 52

Wycieczki i imprezy szkolne - str. 52

Rozdział VIII  

Ceremoniał szkolny  - str. 55 

Rozdział IX

Postanowienia końcowe - str. 56

 

 

ROZDZIAŁ  I

 

PRZEPISY WPROWADZAJĄCE

§ 1

 Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. „Ustawie” - należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty,
 2. „Szkole” - należy przez to rozumieć Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Rusocinie
 3. „Organie prowadzącym” - należy przez to rozumieć Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, 
 4. „Organie sprawującym nadzór pedagogiczny” – należy przez to rozumieć Pomorskiego Kuratora Oświaty.

§ 2

 1. W skład Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego wchodzą:
 • Technikum nr 2
 • Szkoła Branżowa I stopnia nr 2
 • Szkoła Branżowa Specjalna I stopnia
 • Centrum Kształcenia Zawodowego
 • Internat
 1. Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego kształci: 1) w technikum o 4-letnim cyklu nauczania na podbudowie gimnazjum
 • w technikum o 5-letnim cyklu kształcenia na podbudowie szkoły podstawowej w zawodach:
  1. technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,
  2. technik żywienia i usług gastronomicznych,
  3. technik hotelarstwa,
  4. technik mechatronik;
 • w szkole branżowej I stopnia o 3-letnim cyklu nauczania na podbudowie gimnazjum
 • w szkole branżowej I stopnia o 3-letnim cyklu nauczania na podbudowie szkoły podstawowej w zawodach:
  1. mechanik pojazdów samochodowych
  2. mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych
  3. kucharz
 • w szkole branżowej specjalnej I stopnia na podbudowie gimnazjum w zawodach:
  1. pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
  2. pracownik pomocniczy ślusarza
 1. Siedzibą Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Rusocinie imienia Macieja Rataja jest obiekt szkolny położony w Rusocinie przy ul. Macieja Rataja 12.
 2. Organem prowadzącym Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego jest Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim.
 3. Organem prowadzącym nadzór pedagogiczny jest Pomorski Kurator Oświaty.
 4. Szkoła jest jednostką budżetową. Środki na prowadzenie działalności statutowej otrzymuje z Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim. Zasady gospodarki finansowej regulują odrębne przepisy.
 5. Szkoła ma prawo używania pieczęci okrągłej z godłem państwowym po środku i napisem zawierającym nazwę Szkoły w otoku. Zasady używania pieczęci okrągłej regulują odrębne przepisy.

 

ROZDZIAŁ II

 

CELE  I  ZADANIA  SZKOŁY

§ 3

 Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie oraz przepisy wydane na jej podstawie.

 1.  Szkoła w szczególności stawia sobie poniższe cele:
 • ogólne i zawodowe kształcenie uczniów Szkoły uwzględniające uzdolnienia, potrzeby i aspiracje młodzieży 
 • dostosowanie kształcenia do wymogów kształcenia ustawicznego,
 • podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i innym patologiom społecznym w ramach działalności ogólnowychowawczej oraz profilaktycznej Szkoły,
 • realizowanie prospołecznego charakteru Szkoły, sprzyjającego rozwojowi konstruktywnych więzi społecznych w wymiarze lokalnym, regionalnym i międzynarodowym,
 • podnoszenie efektów pracy Szkoły oraz poszczególnych nauczycieli,
 • wspomaganie wychowawczej roli rodziny,
 • kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym,
 1.  Do zadań Szkoły należy:
 • właściwy dobór oraz realizacja programów nauczania, uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego i zawodowego, 
 • umożliwienie absolwentom dokonanie świadomego wyboru miejsca pracy,
 • właściwy dobór oraz wdrażanie metod i form nauczania oraz pracy wychowawczej i profilaktycznej, zapewniających zarówno rozwój wiedzy, jak i umiejętności uczniów    związanych z zasadniczymi celami Szkoły, w tym:
  1. wdrażanie przez nauczycieli własnych rozwiązań wspomagających proces nauczania i wychowania oraz realizację programów nauczania, takich jak: innowacje, eksperymenty, własne programy, racjonalne rozszerzanie i stosowanie w procesie nauczania oraz wychowania metod aktywizujących,
  2. ścisłe współdziałanie w zakresie profilaktyki z organizacjami i instytucjami wyspecjalizowanymi,
  3. indywidualizowanie pracy z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb  rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,
  4. indywidualizowanie pracy wychowawczej z uczniami wymagającymi takich działań, w tym udzielanie indywidualnej pomocy pedagogicznej, szczególnie przez nauczycieli-wychowawców i pedagoga szkolnego,
 • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • wyposażanie uczniów w zasób wiedzy ogólnokształcącej, zawodowej i specjalistycznej,
 • tworzenia warunków do rozwoju i aktywności, w tym kreatywności, uczniów,
 • kształtowanie umiejętności i sprawności koniecznych do wykonywania zawodu,
 • tworzenie podstaw do rozwoju edukacji i wychowania obywatelskiego, rozwoju korzystnych więzi społecznych na terenie szkoły, kształtowanie wewnątrzszkolnego środowiska wychowawczego, rozwój świadomości regionalnej poprzez:
  1. szeroką współpracę z organizacjami i instytucjami wspierającymi edukację oraz wychowanie obywatelskie i europejskie, wdrażanie właściwych inicjatyw w tym zakresie,
  2. współpracę ze środowiskiem pozarządowym w różnych aspektach pracy szkoły, w tym w zakresie profilaktyki i szeroko pojętego wychowania,
  3. wspieranie i wdrażanie w procesie wychowawczym idei wolontariatu.
 • rozwój form edukacyjnych wspierających edukację psychospołeczną, w tym komunikacyjną uczniów, szczególnie umiejętności twórcze i społeczne młodzieży,
 • zapewnienie uczniom możliwości korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej,
 • wychowanie w duchu wartości i tradycji patriotycznych, szacunku dla ojczyzny i symboli narodowych z jednoczesnym uwzględnieniem potrzeb kształcenia oraz wychowania w ramach procesu jednoczącej się Europy, jak i pełne poszanowanie odrębności narodowej, etnicznej oraz religijnej,
 • w miarę możliwości właściwe organizowanie form wypoczynku oraz organizacji czasu wolnego młodzieży i form wzbogacających wszechstronny rozwój ucznia, ze szczególnym uwzględnieniem:
  1. wspierania rozwoju organizacji i uczniowskich grup aktywności działających na terenie Szkoły,
  2. wspierania zajęć przedmiotowych i aktywizujących realizowanych poza lekcjami w postaci dodatkowej oferty edukacyjno – wychowawczej,
  3. wspierania działalności na rzecz rozwoju zdrowia fizycznego i psychicznego młodzieży oraz profilaktyki uzależnień, w tym zajęć sportowych, a także aktywnej i twórczej turystyki.
 • wdrażanie i rozwijanie zasad Wewnątrzszkolnego Systemu Ocenienia, monitorowanie pracy Szkoły, podnoszenie efektów edukacyjnych oraz wychowawczych,
 • zespołowe oraz indywidualne doskonalenie nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły

 

§ 4

 1. Szkoła udziela pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie. Pomoc i wsparcie realizowane jest w następujących formach:
 • udzielanie bieżącej pomocy indywidualnej oraz wsparcia w zakresie kompetencji nauczycieli - wychowawców i możliwości organizacyjnych Szkoły,
 • udzielanie pomocy indywidualnej oraz wsparcia przez pedagoga szkolnego,
 • udzielanie pomocy i wsparcia przez instytucje oraz organizacje posiadające właściwe kompetencje współpracujące ze Szkołą, a także udzielanie przez szkołę informacji o możliwościach uzyskania profesjonalnej pomocy świadczonej przez podmioty zewnętrzne,
 • udzielanie pomocy materialnej uczniom, którzy mają trudne warunki materialne, przy czym pomoc uwarunkowana jest posiadaniem środków finansowych przez szkołę i przeznaczonych na ten konkretny cel z budżetu szkoły, 
 • występowanie przez Dyrektora Szkoły lub wychowawców do Urzędów Gmin o udzielanie dofinansowania (zapomogi) dla uczniów z właściwego funduszu tworzonego przez te organy.
 • tworzenie zespołów organizujących pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 1. Szkoła prowadzi wewnątrzszkolne zajęcia doradztwa zawodowego w zakresie dalszego kształcenia prowadzone przez doradcę zawodowego, pedagoga szkolnego oraz współdziałanie z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i specjalistycznymi, organizowane w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły. Szczegółowe cele i zadania szkolnego doradztwa zawodowego zawarte są w odrębnym regulaminie.
 2. Szkoła współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.
 3. W czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych nauczyciele sprawują całkowitą opiekę. Wszystkie zajęcia dydaktyczne, gospodarcze i porządkowe odbywają się w obecności nauczyciela - wychowawcy. Dotyczy to również wszelkich form praktycznej  nauki zawodu.
 4. Dla zapewnienia opieki nad uczniami biorącymi udział w wycieczce (imprezie) powinien być wyznaczony przez organizatora kierownik, a w miarę potrzeby także i opiekunowie. Osoby te odpowiedzialne są za stworzenie warunków zapewniających bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom oraz za sprawowanie ciągłego nadzoru nad przestrzeganiem przez nich zasad bezpieczeństwa.
 5. Zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich w szkole:
 • nauczyciele pełnią dyżury wg wyznaczonego harmonogramu we wszystkich obiektach szkoły,
 • obowiązkiem dyżurnego nauczyciela jest utrzymanie ładu, bezpieczeństwa i porządku na       terenie objętym dyżurem,
 • pełnienie dyżurów zleca dyrekcja szkoły wg ustalonego harmonogramu.

 

§ 5

 1. W Szkole może działać Szkolny Wolontariat.
 2. Celami głównymi Szkolnego Wolontariatu są uwrażliwienie i aktywizowanie społeczności szkolnej w podejmowaniu działań na rzecz potrzebujących pomocy. 
 3. Działania Szkolnego Wolontariatu adresowane są do:
 • potrzebujących pomocy wewnątrz społeczności szkolnej, w środowisku lokalnym oraz zgłaszanych w ogólnopolskich akcjach charytatywnych (po uzyskaniu akceptacji Dyrektora Szkoły);
 • społeczności szkolnej poprzez promowanie postaw prospołecznych;
 • wolontariuszy poprzez szkolenia wewnętrzne.
 1. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie Szkolnego Wolontariatu to:
 • Dyrektor Szkoły który:
  1. powołuje opiekuna Szkolnego Wolontariatu;
  2. nadzoruje i opiniuje działanie Szkolnego Wolontariatu.
 • Opiekun Szkolnego Wolontariatu – nauczyciel społecznie pełniący tę funkcję.
 • Przewodniczący Szkolnego Wolontariatu – uczeń Szkoły będący wolontariuszem.
 • Wolontariusze stali – uczniowie Szkoły współkoordynujący poszczególne akcje.
 1.  Działalność Szkolnego Wolontariatu może być wspierana przez:
 • wychowawców oddziałów z wraz ich klasami;
 • nauczycieli i innych pracowników Szkoły;
 • rodziców;
 • inne osoby i instytucje.
 1.  Szczegółowe cele, zadania i zasady funkcjonowania Szkolnego Wolontariatu reguluje odrębny regulamin.

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY  SZKOŁY  I  ICH KOMPETENCJE

§ 6

 1. Organami Szkoły są:
 • Dyrektor Szkoły,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców,
 • Samorząd Uczniowski.

§ 7

DYREKTOR SZKOŁY

 1. Działalnością Szkoły kieruje Dyrektor.
 2. Kandydata na stanowiska Dyrektora wyłania się w drodze konkursu z zastrzeżeniem art. 36 ust. 9 Ustawy.
 3. Wyboru przedstawicieli nauczycieli do komisji konkursowej dokonuje się na ogólnym zebraniu nauczycieli w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów przy udziale przynajmniej 50% zatrudnionych w Szkole nauczycieli.
 4. Wyboru przedstawicieli rodziców do komisji konkursowej dokonuje się na ogólnym zebraniu Rady Rodziców w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów przy udziale przynajmniej 50% jej składu.
 5. Dyrektorowi funkcję powierza i z funkcji tej odwołuje Starosta .
 6. Dyrektor odpowiedzialny jest w szczególności za:
 • dydaktyczny i wychowawczy poziom Szkoły,
 • realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej , podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami Organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 • tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,
 • zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym,
 • właściwą organizację i przebieg egzaminów przeprowadzanych w Szkole.
 1.  Do zadań Dyrektora należy:
 • kierowanie działalnością Szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego
 • sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 • stwarzanie warunków do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki,
 • współpracę z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnianie imienia, nazwiska i numeru PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki,
 • dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Szkoły i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Szkoły, 
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,
 • współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
 • współdziałanie ze szkołami wyższymi, instytucjami pozarządowymi oraz zakładami pracy w celu organizacji praktyk zawodowych uczniów,
 • rozwijanie współpracy międzynarodowej celem podnoszenia efektów kształcenia uczniów.
 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, w szczególności decyduje w sprawach:
 • zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników Szkoły, wykonywania praw i obowiązków pracodawcy zgodnie z przepisami prawa, określania zakresu czynności wszystkich pracowników,
 • przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły,
 • występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły.
 1. Dyrektor Szkoły dokonuje oceny pracy oraz oceny dorobku zawodowego nauczycieli.
 2. Dyrektor Szkoły wydaje zarządzenia oraz pisemne i ustne polecenia służbowe, a także przewidziane prawem decyzje w formie decyzji administracyjnych.
 3. Dyrektor zawiesza niezgodne z prawem uchwały uchwalane przez inne statutowe i przewidziane w odrębnych przepisach organy, zespoły, komisje działające na terenie oraz w imieniu Szkoły z zastrzeżeniem art. 41ust. 3 Ustawy.
 4. Dyrektor Szkoły może w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów, w przypadkach określonych w niniejszym Statucie. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.
 5. Dyrektor Szkoły powierza stanowisko Wicedyrektora Szkoły i inne stanowiska kierownicze oraz odwołuje z tych stanowisk, po zasięgnięciu opinii Organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej.
 6. Dyrektor szkoły powołuje zespół prawny, badań, analiz i planu zajęć, który:
 • analizuje uwagi rodziców, uczniów i nauczycieli odnośnie treści statutu. Poprawki przyjmowane są do końca maja każdego roku odpowiednio przez Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski i wicedyrektorów. Zebrane wnioski rozpatrywane będą na Plenarnym Posiedzeniu RP na zakończenie  roku szkolnego, 
 • opracowuje i dokonuje analiz, wizualizuje badania, monitoruje plan zajęć.

      15.Dyrektor szkoły powołuje zespoły doraźne. Zadania tych zespołów wynikają z aktualnych potrzeb szkoły.

§ 8

RADA PEDAGOGICZNA

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole, a w jej pracach mogą brać udział osoby z głosem doradczym, zapraszane przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 3. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor Szkoły.
 4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 5. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek Organu prowadzącego, Organu sprawującego nadzór pedagogiczny, lub z inicjatywy co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 6. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu. Posiedzenia Rady są protokołowane.
 7. Dyrektor wstrzymuje i uchyla decyzje Rady Pedagogicznej niezgodne z prawem, w tym ze Statutem Szkoły.
 8. Szczegółowe zasady działania Rady Pedagogicznej zawarte są w Regulaminie uchwalonym przez Radę.
 9. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
 • zatwierdzanie planów pracy Szkoły,
 • zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole, 4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły,

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 • organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 • projekt planu finansowego Szkoły,
 • wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 4) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych.
 1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Szkoły albo jego zmian.

  § 9

RADA RODZICÓW

 1. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów.
 2. Radę Rodziców stanowią delegaci rad klasowych wybieranych na zebraniach rodziców uczniów poszczególnych klas.
 3. Do zadań i kompetencji Rady Rodziców, w szczególności należy:
 • występowanie do Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Organu prowadzącego z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły,
 • gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł na tzw. funduszu Rady Rodziców, których jest dysponentem.
 1. Rada Rodziców wybiera ze swego składu: przewodniczącego i jego zastępcę, oraz Komisję Rewizyjną.
 2. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrola wpływów i wydatków środków finansowych gromadzonych na koncie Rady Rodziców.

§ 10

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Każdorazowo, z początkiem roku szkolnego tworzy się Rada Samorządu Uczniowskiego, w skład której wchodzą wszystkie Trójki Klasowe Uczniów wybrane w pierwszych dwóch tygodniach roku szkolnego oraz uczniowie wybrani przez nich samych.
 3. Rada Samorządu Uczniowskiego jest podstawowym jej organem, który w imieniu całej społeczności uczniowskiej podejmuje działania na jej rzecz, które pozostają w zgodzie z przepisami Statutu oraz regulaminem Samorządu Uczniowskiego oraz Kartą Praw  i Obowiązków Ucznia. 
 4. Spośród członków Rady Samorządu Uczniowskiego wybierani są:
 • Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
 • dwóch zastępców przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, Sekretarza (Skarbnika) Samorządu Uczniowskiego,
 1. Wybory przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego są powszechne i bezpośrednie. Prawo do głosowania w wyborach przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego ma każdy uczeń Zespołu Szkół CKP, z zastrzeżeniem do tych uczniów, którym to prawo ograniczono na podstawie postanowień niniejszego dokumentu.
 2. Zasady wybierania i działania Organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły.
 4. Organ Samorządu Uczniowskiego może przedstawiać Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia takich jak: 
 • prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 • prawo redagowania i wydawania gazetki (gazetek) szkolnej,
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem, 
 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
 1. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
 2. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.
 3. Wyboru nauczyciela pełniącego funkcję Opiekuna Samorządu Uczniowskiego dokonują członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego na walnym zgromadzeniu w powszechnym i tajnym głosowaniu.
 4. Odwołanie nauczyciela Opiekuna Samorządu Uczniowskiego może nastąpić na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców, a także Organów Samorządu Uczniowskiego.
 5. Wniosek o odwołanie nauczyciela Opiekuna Samorządu Uczniowskiego musi być przyjęty zwykłą większością głosów na walnym zgromadzeniu Rady Samorządu Uczniowskiego przy obecności minimum 2/3 jej członków.
 6. Samorząd Uczniowski wyraża opinie w sprawach:
 • opinii w stosunku do nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego,
 • skreślenia ucznia z listy uczniów Zespołu Szkół Rolniczych CKZ w Rusocinie, 3) planu wychowawczego szkoły,

4) harmonogramów imprez szkolnych.

 

§ 11

WSPÓŁDZIAŁANIE ORGANÓW SZKOŁY ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

Organy współdziałają ze sobą poprzez bieżącą wymianę informacji o podejmowanych  i planowanych działaniach oraz decyzjach, a także przez wspólne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.

 

 1. Każdy organ Szkoły określony w Statucie działa zgodnie z Ustawą, Statutem i swoim Regulaminem.
 2. Każdy organ Szkoły może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów Szkoły, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
 3. Organy Szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów.
 4. Organy Szkoły, szczególnie społeczne, powinny dbać o upowszechnianie w środowisku szkolnym wiedzy o ich kompetencjach.
 5. Społeczne organy Szkoły gromadzą swoją dokumentację zgodnie z przyjętymi przez te organy rozwiązaniami.
 6. Spory między organami Szkoły rozstrzygane są wg następującej procedury:
 • w przypadku powstania sporu powoływana jest przez Komisja Rozjemcza,
 • w skład Komisji wchodzi jeden przedstawiciel każdego organu,
 • Dyrektor Szkoły jako organ o charakterze jednoosobowym wyznacza do składu Komisji jednego przedstawiciela lub w pracach Komisji uczestniczy osobiście, 4) po podjęciu pracy Komisja ze swego składu wybiera przewodniczącego,
 • Komisja Rozjemcza wydaje swoje rozstrzygnięcia w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich jej członków, a jej rozstrzygnięcia są ostateczne,
 • sprawy pod obrady Komisji Rozjemczej wnoszone są w formie pisemnej w postaci skargi organu, którego kompetencje naruszono; skarga wnoszona jest do Dyrektora Szkoły, który osobiście lub powierzając sprawę Wicedyrektorowi Szkoły przystępuje do powołania Komisji Rozjemczej, współdziałając przy tym z zainteresowanymi organami Szkoły,
 • organ, którego winę Komisja ustaliła, podejmuje się naprawy skutków swojego działania w ciągu 3 miesięcy od ustalenia rozstrzygnięcia przez Komisję, chyba, że skutki należy usunąć jak najszybciej i w związku z tym organ, którego winę Komisja ustaliła, usuwa je w trybie niezwłocznym,
 • organy, które weszły w spór kompetencyjny mogą powierzyć rozstrzygnięcie sporu Dyrektorowi Szkoły; jeżeli w drodze takiego rozstrzygnięcia, któryś z organów Szkoły nie jest usatysfakcjonowany, może jako organ zażądać powołania Komisji Rozjemczej,
 • w przypadku powierzenia rozstrzygnięcia sporu Dyrektorowi Szkoły lub też braku porozumienia, a tym samym braku podjęcia przez Komisję postanowienia, które jest konieczne dla sprawnego funkcjonowania Szkoły, ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor, w formie Zarządzenia Dyrektora Szkoły.

 

ROZDZIAŁ IV

 

§ 12

 

       ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

 1. Rok szkolny rozpoczyna się każdorazowo z dniem 1 września danego roku kalendarzowego, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego.
 2. Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego wydawane rokrocznie przez Ministra Edukacji Narodowej a także zarządzenia Kuratora Oświaty.
 3. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Centrum są:
 • obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia w zawodzie, w tym praktyczną naukę zawodu,
 • dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
 • zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
 • zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych;
 • zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
 • zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.
 1. Formami działalności dydaktycznej są także zajęcia z zakresu planowania rodziny. Zajęcia te organizowane są za zgodą organu prowadzącego i po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej.
 2. Godzina zajęć lekcyjnych dla ogółu przedmiotów ogólnokształcących (z wykluczeniem zajęć praktycznej nauki zawodu) trwa 45 minut, przy czym: 1) godzina lekcyjna zajęć praktycznej nauki zawodu trwa 55 minut, 2) godzina opiekuńczo-wychowawcza trwa 60 minut. 
 3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Zespołu Szkół Rolniczych CKZ w Rusocinie, zwany dalej arkuszem organizacyjnym sporządzonym na podstawie planów nauczania oraz planu finansowego Zespołu Szkół Rolniczych CKZ:
 • arkusz organizacyjny sporządza Dyrektor szkoły najpóźniej do dnia 30 kwietnia danego roku, poprzedzającego jego wdrożenie,
 • arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący szkołę każdorazowo na dany rok szkolny,
 • w arkuszu organizacyjnym zamieszcza się:
  1. liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,
  2. ogólną liczbę przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań,
  3. liczbę zajęć pozalekcyjnych, np. zajęć fakultatywnych,
  4. liczbę godzin prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli, a finansowanych przez organ prowadzący Zespół Szkół Rolniczych CKZ.
 1. Przeciętna liczba uczniów w oddziale wynosi od 25 do 35 uczniów, z zastrzeżeniem liczby uczniów w klasach pierwszych zgodnej z orzeczeniem organizacyjnym Zespołu Szkół Rolniczych CKZ. Nie tworzy się nowego oddziału tej klasy, jeżeli średnia liczba uczniów w każdym z tych oddziałów byłaby niższa niż 18.
 2. Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Rusocinie w miarę posiadanych środków finansowych i możliwości kadrowych może prowadzić specjalne formy pracy dydaktycznej dla uczniów osiągających słabe wyniki w nauce lub uczniów szczególnie uzdolnionych, takie jak: zajęcia wyrównawcze, zwiększając semestralnie ilość godzin danego przedmiotu, konsultacje indywidualne, indywidualny tok nauki.
 3. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia.
 4. Podstawową formą organizacji szkoły jest oddział, złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.
 5. Niektóre obowiązkowe zajęcia edukacyjne, praktyczna nauka zawodu, przygotowanie do pracy zawodowej, nauczanie języków obcych i elementów informatyki oraz koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych i międzyszkolnych. O liczbie osób w grupach stanowią odrębne przepisy.
 6. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 7. Praktyczna nauka zawodu może odbywać się w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach państwowych, indywidualnych gospodarstwach rolnych, jednostkach organizacyjnych osób prawnych i fizycznych a także poza granicami kraju w ramach praktyk i staży. 
 8. Zasady organizowania i finansowania praktycznej nauki zawodu, a także prawa i obowiązki podmiotów, o których mowa w pkt.12, oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu określają odrębne przepisy. 
 9. W celu realizowania praktycznej nauki zawodu, mogą być tworzone warsztaty szkolne, lub gospodarstwo pomocnicze, którego regulamin stanowi załącznik do statutu.
 10. W Zespole Szkół Rolniczych CKZ mogą działać komisje i zespoły przedmiotowe:

1) Komisja Przedmiotów Zawodowych,   2) Komisja Przedmiotów Ogólnokształcących, 3) inne komisje wg potrzeb. 

 1. Każda komisja (zespół) opracowuje swój plan pracy.
 2. Do realizacji celów statutowych szkoła udostępnia do korzystania posiadane pomieszczenia i obiekty:
 • pomieszczenia do nauki przedmiotów ogólnokształcących z niezbędnym wyposażeniem, tj. zapleczem pomocy naukowych,
 • bibliotekę,
 • salę gimnastyczną,
 • pomieszczenia do działalności organizacji uczniowskich i samorządu szkolnego, 5) sklepik szkolny,
 • internat i stołówkę,
 • archiwum,
 • szatnię,
 • warsztaty szkolne,
 • pomieszczenie higienistki szkolnej i pedagoga szkolnego,
 • autodrom do nauki jazdy,
 • miejsce pracy maszynami,
 • działkę przyszkolną, 14) kompleks boisk sportowych, 15) pomieszczenia biurowe.
 1. W przypadku możliwości adaptowania nowych pomieszczeń Rada Pedagogiczna określi ich przeznaczenie stosowną uchwałą.
 2. Szkoła posiada kompleks pomieszczeń do realizacji programu praktycznej nauki zawodu.
 3. Pracownie wyposażone są w niezbędne pomoce dydaktyczne, narzędzia i maszyny umożliwiające uczniom praktyczną naukę zawodu we wszystkich specjalnościach nauczanych w Zespole Szkół Rolniczych CKZ.
 4. Okres pobytu ucznia w szkole dostosowany jest do połączeń komunikacyjnych, umożliwiających przybycie do szkoły na pierwszą godzinę zajęć lekcyjnych rozpoczynających się o godzinie 7.30 (zajęcia praktyczne i zajęcia dydaktyczne) oraz dotarcie do domu po zajęciach kończących się o godzinie 16.10.
 5. W szkole funkcjonuje internat, którego zasady określa Regulamin Internatu, w tym prawa i obowiązki wychowanków.
 6. Młodzież, która nie ma możliwości dojazdu do szkoły w określonym czasie lub po zajęciach nie ma możliwości powrotu do domu może zamieszkać w internacie. Za pobyt w internacie (zakwaterowanie i wyżywienie) uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych CKZ ponoszą odpłatność zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szkoły.
 7. Dyrektor Szkoły każdorazowo z początkiem nowego roku szkolnego ustala wysokość opłat, jakie uczniowie ponoszą za pobyt w internacie w danym roku szkolnym oraz zobowiązuje nauczycieli wychowawców do poinformowania o przyjętych ustaleniach wszystkich uczniów szkoły na pierwszym spotkaniu w dniu rozpoczęcia zajęć szkolnych,
 8. Do internatu w pierwszej kolejności są przyjmowani uczniowie szkoły, a w przypadku wolnych miejsc mogą być przyjmowani uczniowie innych szkół,
 9. Opieka w porze nocnej jest sprawowana w sposób zapewniający nadzór nad uczniami oraz ich bezpieczeństwo,
 10. W przypadku trudnej sytuacji materialnej ucznia organ prowadzący szkołę może zwolnić go z całości lub części opłat za zakwaterowanie.
 11. W celu wspierania prawidłowego rozwoju ucznia szkoła może zorganizować stołówkę. Korzystanie z posiłków jest odpłatne, a wysokość opłat ustala Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 12. Zajęcia w szkole zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć mogą być realizowane (za zgodą organu prowadzącego) w systemie dwuzmianowym, przy czym liczba zajęć dydaktycznych oraz zajęć praktycznej nauki zawodu nie mogą przekroczyć łącznie w jednym dniu 8 godzin zegarowych:

1) pierwsza zmiana zajęć rozpoczyna się o godzinie 7.30 i trwa do godziny 15.05, 2) druga zmiana zajęć rozpoczyna się o godzinie 9.10 i trwa do godziny 16.10.

 

 1. Między zajęciami ustala się przerwy trwające:
 • od pierwszej do czwartej godziny lekcyjnej po 5min.,
 • między czwartą a piątą godziną lekcyjną: 15min., 3) od piątej do ósmej godziny lekcyjnej po 5min., 4) między ósmą a dziewiątą godziną lekcyjną: 20min.

5) od dziewiątej do dziesiątej godziny lekcyjnej po 5min.

 

§ 13

        ORGANIZACJA PRACY CENTRUM KSZTAŁCENIA  ZAWODOWEGO

 1. Publiczne Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie realizuje zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu, wynikające z programu nauczania danego zawodu, polegające w szczególności na prowadzeniu:
 • zajęć praktycznych dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Rusocinie oraz uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w zakresie całego lub części programu nauczania danego zawodu,
 • zajęć uzupełniających dla młodocianych pracowników na podstawie ustalenia   z dyrektorem szkoły:
  1. zakresu kształcenia zawodowego zapewnianego przez szkołę i pracodawcę, wynikającego z programu nauczania zawodu;
  2. liczby dni w tygodniu, w których zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawcy;
  3. sposobu monitorowania przez każdą ze stron realizacji programu nauczania zawodu.
 1. Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Rusocinie może także prowadzić:
 • kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych:
  1. kwalifikacyjny kurs zawodowy;
  2. kurs umiejętności zawodowych;
  3. kurs kompetencji ogólnych;
  4. turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
  5. kurs, inny niż wymienione w pkt. a, b, c, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
 • dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników zatrudnionych u pracodawców w   celu nauki zawodu i uczęszczających do branżowych szkół I stopnia:
 1. a) w zakresie kształcenia zawodowego teoretycznego, w przypadku gdy szkoła nie ma możliwości zrealizowania tego kształcenia.
 2. Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Rusocinie może współpracować z placówkami doskonalenia nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego.
 3. Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie może współpracować z:
 • pracodawcami w zakresie:
  1. organizacji i prowadzenia kształcenia praktycznego,
  2. przygotowania oferty kształcenia w formach pozaszkolnych, zgodnej z oczekiwaniami pracodawców,
 • urzędami pracy w zakresie szkolenia osób zarejestrowanych w tych urzędach;
 • innymi podmiotami prowadzącymi kształcenie ustawiczne w zakresie zadań statutowych.
 1. Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego w danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, z tym że w przypadku kwalifikacyjnego kursu zawodowego prowadzonego w formie zaocznej – minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego nie może być mniejsza niż 65% minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego w danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.
 2. Liczba słuchaczy uczestniczących w kwalifikacyjnym kursie zawodowym prowadzonym przez Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Rusocinie wynosi co najmniej 20. Za zgodą organu prowadzącego liczba słuchaczy może być mniejsza niż 20.
 3. Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Rusocinie prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy jest obowiązany poinformować okręgową komisję egzaminacyjną o rozpoczęciu kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego kształcenia. Informacja zawiera:
 • oznaczenie podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy;
 • nazwę i symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, oraz nazwę i oznaczenie kwalifikacji, zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, w zakresie której jest prowadzone kształcenie;
 • termin rozpoczęcia i zakończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego;
 • liczbę słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego.
 1. Osoba podejmująca kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym posiadająca:
 • dyplom zawodowy,
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub inny równorzędny,
 • świadectwo uzyskania tytułu zawodowego, dyplom uzyskania tytułu mistrza lub inny równorzędny,
 • świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski,
 • świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,
 • świadectwo ukończenia liceum profilowanego
 • certyfikat kwalifikacji zawodowej,
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie,
 • zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego jest zwalniana, na swój wniosek złożony podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy, z zajęć dotyczących odpowiednio treści kształcenia lub efektów kształcenia zrealizowanych w dotychczasowym procesie kształcenia, o ile sposób organizacji kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym umożliwia takie zwolnienie.
 1. Osoba podejmująca kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym posiadająca zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych, jest zwalniana, na swój wniosek złożony podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy, z zajęć dotyczących efektów kształcenia zrealizowanych na tym kursie umiejętności zawodowych.
 2. Kwalifikacyjny kurs zawodowy kończy się zaliczeniem w formie ustalonej przez Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Rusocinie prowadzący kurs.
 3. Osoba, która uzyskała zaliczenie, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Wzór zaświadczenia określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
 4. Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, zwany dalej „turnusem”, organizuje się dla młodocianych pracowników dokształcających się teoretycznie w zakresie danego zawodu szkolnictwa branżowego nauczanego w branżowej szkole I stopnia.
 5. Program nauczania realizowany na turnusie uwzględnia zakres kształcenia określony w skierowaniu,
 6. Turnus realizuje zajęcia w wymiarze odpowiednim do zakresu dokształcania teoretycznego określonego w skierowaniu,
 7. Turnus może być prowadzony w zakresie dwóch zawodów przyporządkowanych do tej samej branży określonej w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, jeżeli jeden z tych zawodów jest określony w tej klasyfikacji jako zawód o charakterze pomocniczym w stosunku do drugiego zawodu.
 8. Liczba młodocianych pracowników uczestniczących w turnusie organizowanym przez Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Rusocinie wynosi co najmniej 20.
 9. Za zgodą organu prowadzącego liczba młodocianych pracowników uczestniczących w turnusie może być mniejsza niż 20.
 10. W przypadkach losowych dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Rusocinie może zorganizować w ramach turnusu konsultacje indywidualne w wymiarze co najmniej 55 godzin.
 11. Młodociani pracownicy są przyjmowani na turnusy na podstawie skierowania wydanego przez: 1) pracodawcę lub

2) szkołę – w przypadku gdy szkoła nie ma możliwości zrealizowania kształcenia zawodowego teoretycznego.

 1. Skierowanie zawiera:
 • imię i nazwisko młodocianego pracownika oraz datę i miejsce jego urodzenia;
 • numer PESEL młodocianego pracownika, a w przypadku młodocianego pracownika, który nie posiada numeru PESEL – numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
 • nazwę pracodawcy albo szkoły kierujących młodocianego pracownika na turnus;
 • nazwę i symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, oraz zakres dokształcania teoretycznego.
 1. Skierowanie składa się odpowiednio do dyrektora szkoły w określonym przez dyrektora terminie.
 2. W trakcie turnusu ocenianiu podlegają:
 • osiągnięcia edukacyjne młodocianego pracownika;
 • zachowanie młodocianego pracownika
 1. Młodociany pracownik, który ukończył turnus, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników. Wzór zaświadczenia określa załącznik nr 4 do rozporządzenia
 2. Kopię zaświadczenia, organizator turnusu przekazuje odpowiednio pracodawcy lub szkole.
 3. Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Rusocinie sporządza na każdy rok szkolny plan kształcenia zawierający:
 • wykaz pozaszkolnych form kształcenia;
 • czas trwania kształcenia i wymiar godzin kształcenia realizowanego w poszczególnych formach pozaszkolnych;
 • planowaną liczbę słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub uczestników kształcenia w formach pozaszkolnych,
 • nazwę i symbol cyfrowy zawodu oraz nazwę i oznaczenie kwalifikacji, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego – w przypadku kształcenia w formach,  o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1 i 2 
 1. Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Rusocinie prowadząc turnusy sporządza plan dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników na dany rok szkolny na podstawie skierowań, o których mowa w punkcie 19, który zawiera:
 • liczbę młodocianych pracowników, dla których ma być prowadzone dokształcanie teoretyczne;
 • wykaz zawodów, w których ma być prowadzone dokształcanie teoretyczne, oraz nazwę i symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego;
 • zakres dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników
 1. Plany, o których mowa w punkcie 1 i 2, uwzględnia się w arkuszu organizacji centrum kształcenia ustawicznego i publicznego centrum kształcenia zawodowego
 2. Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Rusocinie w ramach realizacji zadań organizuje praktyczną naukę zawodu dla uczniów.
 3. Praktyczna nauka zawodu może odbywać się u:
 • pracodawców,
 • w indywidualnych gospodarstwach rolnych, zapewniających rzeczywiste warunki pracy,
 • w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Rusocinie w  pracowniach:
 1. pracowni obróbki materiałów – obróbka mechaniczna
 2. pracowni obróbki materiałów – obróbka ręczna
 3. pracowni elektrotechniki
 4. pracowni pojazdów rolniczych
 5. pracowni podstaw konstrukcji
 6. pracowni eksploatacji maszyn rolniczych
 7. pracowni diagnostyki pojazdów samochodowych
 8. pracowni budowy pojazdów samochodowych
 9. pracowni pneumatyki i hydrauliki
 10. pracowni elektrotechniki i elektroniki
 11. pracowni projektowania i programowania
 12. pracowni eksploatacji urządzeń mechatronicznych
 13.  pracowni przepisów ruchu drogowego
 14. m)na autodromie do nauki jazdy na kat. T B
 15. na autodromie do nauki pracy maszynami rolniczymi
 16. pracowni technologii żywienia
 17. pracowni obsługi konsumenta
 18. pracowni hotelarskiej.
 1. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć praktycznych, a w technikum oraz branżowej szkole II stopnia – także w formie praktyk zawodowych.
 2. Zajęcia praktyczne organizuje się dla uczniów i młodocianych w celu opanowania przez nich umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie, a w przypadku zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców, w tym na zasadach dualnego systemu kształcenia – również w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.
 3. Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.
 4. Zajęcia praktyczne u pracodawców, w tym na zasadach dualnego systemu kształcenia, odbywają się na podstawie:

1) umowy o praktyczną naukę zawodu, zawartej między dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu.

 1. Praktyki zawodowe organizowane u pracodawców, w tym na zasadach dualnego systemu kształcenia, odbywają się na podstawie umowy o praktyczną naukę zawodu, zawartej pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu w formie praktyk zawodowych.
 2. Zajęcia praktyczne organizuje się w czasie trwania zajęć dydaktyczno -wychowawczych.
 3. W przypadkach uzasadnionych specyfiką danego zawodu zajęcia praktyczne odbywane u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia mogą być organizowane także w okresie ferii letnich.
 4. Praktyki zawodowe uczniów mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego, w tym również w okresie ferii letnich.
 5. W przypadku organizowania, w okresie ferii letnich, praktyk zawodowych lub zajęć praktycznych u pracodawców, w tym na zasadach dualnego systemu kształcenia, na podstawie umowy, o której mowa odpowiedniemu skróceniu ulega czas trwania zajęć dydaktyczno -wychowawczych dla uczniów odbywających te praktyki lub zajęcia.
 6. Wiedzę i umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne nabywane przez uczniów na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć i praktyk określa program nauczania danego zawodu.
 7. W przypadku zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia, pracodawca, w sposób określony w umowie, o której mowa, może zgłaszać dyrektorowi szkoły wnioski do treści programu nauczania w zakresie zajęć praktycznych, które są u niego realizowane.
 8. Liczba godzin zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia nie może być niższa niż:
 • w przypadku branżowej szkoły I stopnia – minimalny łączny wymiar godzin zajęć
 • praktycznych określony dla branżowej szkoły I stopnia, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zwanej dalej „ustawą”;
 • w przypadku branżowej szkoły II stopnia, technikum – 30% i nie wyższa niż 100% minimalnego łącznego wymiaru godzin zajęć praktycznych określonego odpowiednio dla branżowej szkoły II stopnia, technikum zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy.
 1. W technikum i branżowej szkole II stopnia, które organizują zajęcia praktyczne odbywane u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia, łączny wymiar praktycznej nauki zawodu jest równy sumie liczby godzin zajęć praktycznych, określonej w programie nauczania, o którym mowa w ust. 10, w tym organizowanych na zasadach dualnego systemu kształcenia, i liczby godzin praktyk zawodowych, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy, w tym organizowanych na zasadach dualnego systemu kształcenia.
 2. Dobowy wymiar godzin zajęć praktycznej nauki zawodu uczniów w wieku do lat 16 nie może przekraczać 6 godzin, a uczniów w wieku powyżej 16 lat – 8 godzin. W uzasadnionych przypadkach wynikających ze specyfiki funkcjonowania ucznia niepełnosprawnego w wieku powyżej 16 lat dopuszcza się możliwość obniżenia dobowego wymiaru godzin zajęć praktycznej nauki zawodu do 7 godzin.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przedłużenia dobowego wymiaru godzin zajęć praktycznej nauki zawodu dla uczniów w wieku powyżej 18 lat, nie dłużej jednak niż do 12 godzin, przy zachowaniu łącznego tygodniowego wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonego w ramowym planie nauczania dla danego typu szkoły, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy.
 4. Przedłużenie dobowego wymiaru godzin zajęć praktycznej nauki zawodu jest możliwe tylko u tych pracodawców albo w tych indywidualnych gospodarstwach rolnych, gdzie przedłużony dobowy wymiar czasu pracy wynika z rodzaju pracy lub jej organizacji.
 5. Praktyczna nauka zawodu może być organizowana w systemie zmianowym, z tym że w przypadku uczniów w wieku poniżej 18 lat nie może wypadać w porze nocnej.
 6. Praktyczna nauka zawodu uczniów i młodocianych jest prowadzona indywidualnie lub w grupach. Liczba uczniów lub młodocianych w grupie powinna umożliwiać realizację programu nauczania danego zawodu i uwzględniać specyfikę nauczanego zawodu, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, normy ergonomii i dostępności oraz przepisy wydane na podstawie art. 204 § 1 i 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

(Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.2)), warunki lokalowe i techniczne w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu, a także szczególne potrzeby uczniów lub młodocianych, w tym wynikające z ich niepełnosprawności.

 1. Podziału uczniów lub młodocianych na grupy dokonuje odpowiednio dyrektor szkoły lub pracodawca w porozumieniu z podmiotem przyjmującym odpowiednio uczniów lub młodocianych na praktyczną naukę zawodu.
 2. Umowę o praktyczną naukę zawodu organizowaną poza daną szkołą, zwaną dalej „umową”, zawiera dyrektor szkoły z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu. Umowa określa:
 • nazwę i adres podmiotu przyjmującego uczniów na praktyczną naukę zawodu oraz miejsce jej odbywania;
 • nazwę i adres szkoły kierującej uczniów na praktyczną naukę zawodu;
 • zawód, w którym będzie prowadzona praktyczna nauka zawodu;
 • listę zawierającą imiona i nazwiska uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu, z podziałem na grupy;
 • formę praktycznej nauki zawodu: zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe, i jej zakres, a w przypadku zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców, w tym na zasadach dualnego systemu kształcenia – także liczbę dni w tygo-dniu, w których zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawców;
 • terminy rozpoczęcia i zakończenia praktycznej nauki zawodu;
 • prawa i obowiązki stron umowy, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków określonych w § 8;
 • sposób ponoszenia przez strony umowy kosztów realizacji praktycznej nauki zawodu wraz z kalkulacją tych kosztów, z uwzględnieniem § 9;
 • dodatkowe ustalenia stron umowy związane z odbywaniem praktycznej nauki zawodu, w tym sposób zgłaszania i uwzględniania wniosków, o których mowa w § 4 ust. 11.3. Do umowy dołącza się program nauczania danego zawodu.
 1. W przypadku umowy o praktyczną naukę zawodu organizowaną za granicą, dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny informację zawierającą:
 • miejsce odbywania praktycznej nauki zawodu;
 • określenie podmiotu, z którym została zawarta umowa;
 • liczbę uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu na podstawie tej umowy; 4) terminy, w jakich jest odbywana praktyczna nauka zawodu na podstawie tej umowy.

51. Szkoła kierująca uczniów na praktyczną naukę zawodu:

 • nadzoruje realizację programu praktycznej nauki zawodu;
 • współpracuje z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu;
 • zapewnia ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków;
 • akceptuje instruktorów praktycznej nauki zawodu i opiekunów praktyk zawodowych, o których mowa w § 10 i § 11, wyznaczonych zgodnie z ust. 2 pkt 2 lub wyznacza do prowadzenia praktycznej nauki zawodu nauczycieli praktycznej nauki zawodu, zwanych dalej „nauczycielami”;
 • zwraca uczniom odbywającym praktyczną naukę zawodu w miejscowościach poza ich miejscem zamieszkania i poza siedzibą szkoły, mającym możliwość codziennego powrotu do miejsca zamieszkania lub siedziby szkoły, równowartość kosztów przejazdów środkami komunikacji publicznej, z uwzględnieniem ulg przysługujących uczniom;
 • zapewnia uczniom odbywającym praktyczną naukę zawodu w miejscowościach poza siedzibą szkoły, do których codzienny dojazd nie jest możliwy, nieodpłatne zakwaterowanie i opiekę oraz ryczałt na wyżywienie w wysokości nie niższej niż 40% diety przysługującej pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju;
 • przygotowuje kalkulację ponoszonych przez szkołę kosztów realizacji praktycznej nauki zawodu, w ramach przyznanych przez organ prowadzący środków finansowych.

52.Podmioty przyjmujące uczniów lub młodocianych na praktyczną naukę zawodu:

 • zapewniają warunki materialne do realizacji praktycznej nauki zawodu, w szczególności:
  1. stanowiska szkoleniowe wyposażone w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia,
  2. materiały i dokumentację techniczną, uwzględniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, odzież, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej oraz środki higieny
  3. osobistej przysługujące pracownikom na danym stanowisku pracy,
  4. pomieszczenia do przechowywania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,
  5. nieodpłatne posiłki profilaktyczne i napoje przysługujące pracownikom na danym stanowisku pracy, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 232 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
  6. dostęp do urządzeń higieniczno -sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno bytowych;
 • wyznaczają odpowiednio nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz opiekunów praktyk zawodowych, o których mowa w § 10 i § 11;
 • zapoznają uczniów lub młodocianych z organizacją pracy, regulaminem pracy, w szczególności w zakresie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy, oraz  z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • nadzorują przebieg praktycznej nauki zawodu;
 • sporządzają, w razie wypadku podczas praktycznej nauki zawodu, dokumentację powypadkową;
 • współpracują ze szkołą lub z pracodawcą,
 • powiadamiają szkołę lub pracodawcę o naruszeniu przez ucznia lub młodocianego regulaminu pracy;
 1. Organy prowadzące szkoły, które organizują praktyczną naukę zawodu poza szkołą, zapewniają środki finansowe umożliwiające uczniom odbycie praktycznej nauki zawodu. Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 3912

Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, są przeznaczone na:

1) refundowanie pracodawcom wynagrodzenia instruktorów praktycznej nauki zawodu,  o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 1, prowadzących zajęcia praktyczne z uczniami, w tym także zajęcia praktyczne odbywane u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia – do wysokości minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela kontraktowego posiadającego dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5, art. 33 ust. 3 oraz art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245); 2) refundowanie pracodawcom dodatku szkoleniowego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 2, prowadzących zajęcia praktyczne  z uczniami, w tym także zajęcia praktyczne odbywane u praco-dawców na zasadach dualnego systemu kształcenia – w wysokości nie niższej niż 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu

Statystycznego, zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem”;

 • refundowanie pracodawcom kosztów odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, niezbędnych na danym stanowisku szkoleniowym, przydzielonych uczniom na okres zajęć praktycznych prowadzonych u pracodawcy w danym roku szkolnym, w tym także zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia – do wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia;
 • refundowanie pracodawcom diety i świadczeń, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 8 i 9.3. Dodatek szkoleniowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, ustala i wypłaca pracodawca.
 1. Zajęcia praktyczne prowadzą nauczyciele.
 2. Zajęcia praktyczne u pracodawców i w indywidualnych gospodarstwach rolnych mogą także prowadzić instruktorzy praktycznej nauki zawodu. Instruktorami praktycznej nauki zawodu mogą być:
 • pracownicy, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza z uczniami lub młodocianymi stanowi podstawowe zajęcie i jest wykonywana w tygodniowym wymiarze godzin przewidzianym dla nauczycieli,
 • pracodawcy lub wyznaczeni przez nich pracownicy albo osoby prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza z uczniami lub młodocianymi nie stanowi podstawowego zajęcia lub jest wykonywana w tygodniowym wymiarze godzin niższym niż przewidziany dla nauczycieli, w ramach obowiązującego ich tygodniowego czasu pracy.
 1. Praktyki zawodowe organizowane u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych są prowadzone pod kierunkiem opiekunów praktyk zawodowych, którymi mogą być pracodawcy lub wyznaczeni przez nich pracownicy albo osoby prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne.
 2. Praktyki zawodowe organizowane w podmiotach innych niż wymienione są prowadzone pod kierunkiem nauczycieli.
 3. Jedna godzina na zajęciach praktycznych i praktyce zawodowej w technikum, szkole branżowej I stopnia realizowane na terenie szkoły oraz u pracodawców trwa  55 minut” Na każde 60 minut trwania zajęć praktycznych przeznacza się 5 min przerwy, przy czym organizuje się jedną przerwę, której długość uzależniona jest od liczby godzin zajęć praktycznych danego dnia i  wynosi ona:
 • przy dwóch godz. zajęć praktycznych przerwa jest organizowana po zajęciach ( po 110 min) i trwa 10 min,
 • przy trzech godzinach zajęć praktycznych przerwa jest organizowana po 80 minutach zajęć i trwa 15 min,
 • przy czterech godzinach zajęć praktycznych przerwa organizowana jest po 110 minutach zajęć i trwa 20 min,
 • po pięciu godzinach zajęć praktycznych przerwa organizowana jest po 140 min zajęć i trwa 25 min,
 • przy sześciu godzinach zajęć praktycznych przerwa organizowana jest po 160 minutach zajęć i trwa 30 min,
 • przy siedmiu godzinach zajęć praktycznych przerwa organizowana jest po 190 minutach zajęć i trwa 35 min, 59. W każdej pracowni zajęcia praktyczne odbywają się zgodnie z:
  1. regulaminem bhp,
  2. regulaminem pracowni

 

  ROZDZIAŁ V

 

§ 14

 

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY

W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 1. Nauczyciele zatrudniani są na podstawie ustawy Karta Nauczyciela oraz ramowych planów nauczania, zastosowanych w arkuszu organizacji pracy Szkoły na dany rok szkolny.
 2. Pracownicy niepedagogiczni w Szkole zatrudniani są na podstawie kodeksu pracy.
 3. Liczba etatów pedagogicznych i niepedagogicznych corocznie określana jest w arkuszu organizacyjnym Szkoły.
 4. Pracownicy pedagogiczni, jak i niepedagogiczni zobowiązani są do przestrzegania powszechnie obowiązującego prawa, wiążącego się z wykonywaniem obowiązków pracowniczych i podnoszenia jakości pracy własnej oraz pracy Szkoły, w tym także do kulturalnego zachowania się wobec innych pracowników Szkoły, rodziców uczniów, a także samych uczniów oraz przestrzegania statutowych praw tych osób.
 5. Zakres zadań i obowiązków nauczycieli wiąże się w szczególności z odpowiedzialnością za:
 • zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;
 • ich prawidłowy rozwój psychofizyczny;
 • prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego oraz wychowawczego;
 • bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów
 • sprawiedliwym traktowaniem wszystkich uczniów;
 • udzielaniem pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów;
 • doskonaleniem umiejętności dydaktycznych
 • podsumowaniem poziomu wiedzy teoretycznej;
 • dbałością o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny,
 • rzetelne prowadzenie dokumentacji;
 • udział w pracach organów wewnątrzszkolnych
 • godne, apolityczne reprezentowanie swojego miejsca pracy;
 • zachowanie uczciwości zawodowej
 • udział i prace w zespołach tworzących indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne
 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla tego oddziału zestawu programów nauczania przedmiotów i innych istotnych kwestii związanych z dydaktyką i metodyką nauczania.

 

§ 15

 1. Dyrektor tworzy zespoły wychowawcze, przedmiotowe, zawodowe, między przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe i określa ich zadania zgodnie z potrzebami Szkoły oraz na mocy Statutu i odrębnych przepisów prawa. Pracami zespołów kierują ich przewodniczący.
 2. Obowiązkiem powołanych członków zespołów jest ich efektywna praca służąca realizacji zadań statutowych Szkoły oraz  podnoszeniu jakości jej pracy.
 3. Pracą zespołu kieruje uzgodniony z dyrektorem przewodniczący zespołu.
 4. Cele i zadania zespołów przedmiotowych obejmują:
 • organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobu realizacji programów nauczania, korelowania treści  nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,
 • wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,
 • organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
 • współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, poletek dydaktycznych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,
 • wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania, 6) ustalanie terminów i okresów odbywania praktyk zawodowych  inne od proponowanych.
 1. Uczniowie Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia realizują program nauczania dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.
 2. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno –terapeutycznego /IPET/uwzględniającego diagnozę i zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego .
 3. IPET opracowuje „Zespół”, który tworzą nauczyciele, wychowawcy klas i grup wychowawczych oraz specjaliści, prowadzący zajęcia z uczniem. Pracą zespołu koordynuje wychowawca klasy, do której uczeń uczęszcza.
 4. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny w terminie do końca września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczął edukację w szkole lub w ciągu 30 dni od złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 5. Spotkania Zespołu odbywają się zgodnie z potrzebami, przy czym Zespół co najmniej dwa razy w roku szkolnym dokonuje okresowej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniającą ocenę efektywności pomocy udzielanej uczniowi oraz w razie potrzeb dokonuje modyfikacji indywidualnego programu.

 

§ 16

 

NAUCZYCIEL WYCHOWAWCA

 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel-wychowawca.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Formy spełniania zadań przez nauczyciela wychowawcę są dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych.
 4. Za zgodą dyrektora szkoły nauczyciel-wychowawca lub w przypadku nieobecności wychowawcy właściwy dla sytuacji nauczyciel przedmiotu, ma prawo zwolnić ucznia z poszczególnych lekcji, jeżeli jest to uzasadnione, musi się jednak kierować dobrem  i bezpieczeństwem podopiecznego.
 5. Może nastąpić zmiana wychowawcy w sytuacjach, w których wychowawca, nie potrafi lub nie może ułożyć swojej współpracy z wychowankami lub ich rodzicami. Uczniowie, rodzice lub sam wychowawca mają prawo do zgłoszenia tego problemu Dyrektorowi. Dyrektor Szkoły podejmuje ostateczną decyzję kierując się tak dobrem stron, jak i możliwościami organizacyjnymi Szkoły. 
 6. Początkującym nauczycielom w ciągu pierwszego roku pracy nie przydziela się wychowawstwa, poza sytuacjami szczególnymi wynikającymi z trudnej sytuacji organizacyjnej Szkoły.
 7. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
 • tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,
 • inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
 • podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
 1. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 7:
 • otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
 • planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,
 • ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,
 • współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale) uzgadniając z nimi i koordynując ich działania  wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka /dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami/,
 • utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
  1. poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
  2. współdziałania z rodzicami i włączenia ich w sprawy życia klasy i szkoły,
 • współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów; organizację i formy tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy  w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
 • monitoruje realizację praktyk zawodowych swoich podopiecznych
 1. Formy spełniania zadań wychowawcy:
 • wychowawca klasy zobowiązany jest do systematycznego kontaktu z rodzicami:
  1. w ramach wywiadówki i zebrań (obowiązkowo w miesiącach: listopadzie, styczniu, marcu i maju; w pierwszych klasach również we wrześniu)
  2. poprzez informacje wysyłane do rodziców w dzienniku elektronicznym
  3. stałych dyżurów, których harmonogram ustalany jest w każdym roku przez radę pedagogiczną i podany do wiadomości  rodziców,
  4. doraźnego kontaktu telefonicznego i listownego (listy polecone wysyłane przez sekretariat szkoły),
 • wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy zgodnie z poleceniami dyrektora.
 1. Wychowawca współpracuje z pedagogiem szkolnym, dyrekcją oraz innymi nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi.

 

 

§ 17

 

 1. Nauczyciele mogą   prowadzić       pedagogiczną działalność      innowacyjną   oraz eksperymentalną.
 2. Szczegółowe warunki prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej określają odpowiednie przepisy prawa oświatowego.

 

§ 18

PEDAGOG SZKOLNY

W Zespole Szkół zatrudnia się pedagoga szkolnego.

 1. Pedagog otacza opieką wszystkich uczniów szkół młodzieżowych oraz w miarę potrzeb słuchaczy szkół dla dorosłych, udziela im pomocy psychologiczno-pedagogicznej, udziela konsultacji w sprawach wychowawczych i opiekuńczych, wychowawcom, nauczycielom, rodzicom i uczniom.
 2. Do zadań pedagoga należy w szczególności:
 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych uczniów w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły
 • udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznawanych potrzeb
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup i innych specjalistów w:
 • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły; 10) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 1. Szczegółowe zadania i kompetencje pedagoga szkolnego określa zakres obowiązków ustalony przez Dyrektora.

 

§ 19

BIBLIOTEKA I CZYTELNIA

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.
 2. Pracę biblioteki regulują odrębne przepisy i regulamin biblioteki uzgodniony z radą pedagogiczną i zatwierdzony przez dyrektora szkoły .
 3. Gromadzi księgozbiór służący do realizacji programu dydaktyczno-wychowawczego Szkoły oraz zgodny z potrzebami i zainteresowaniami uczniów.
 4. Jest miejscem samokształcenia uczniów i nauczycieli, służy pomocą i poradą w poszukiwaniu potrzebnych materiałów.
 5. Prowadzi różnorodne formy popularyzujące literaturę i inspirujące czytelnictwo, konkursy, wystawy, apele, prelekcje, dyskusje i inne imprezy czytelnicze.
 6. Prowadzi i rozbudowuje własny warsztat informacyjny, umożliwiający udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych, księgozbiór podręczny, katalogi, kartoteki, teczki zagadnień.
 7. Realizuje program przysposobienia czytelniczo-informacyjnego współpracując z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów, realizuje lekcje biblioteczne.
 8. Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje Dyrektor Szkoły. Zapewnia on właściwe pomieszczenie, wyposażenie i środki finansowe. Dyrektor zarządza skontrum biblioteki, dba o jej protokolarne przekazanie przy zmianie pracownika.
 9. W przypadku, gdy w bibliotece zatrudnionych jest dwóch lub więcej nauczycieli, jednemu z nich Dyrektor powierza stanowisko kierownicze.
 10. Udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego. Jeżeli w bibliotece będzie przeprowadzone skontrum, okres udostępniania zostaje odpowiednio skrócony.
 11. Czas otwarcia biblioteki ustalany jest w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły
 12. Zasady zatrudniania nauczycieli bibliotekarzy określają odrębne przepisy

 

ROZDZIAŁ VI

 

§ 20

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO UCZNIÓW

Niniejszy statut określa zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Rusocinie.

 

§ 21

CELE I ZAKRES OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na diagnozie wstępnej oraz rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
 • przeprowadzenie diagnozy wstępnej w celu ustalenia poziomu wiedzy i umiejętności na początku edukacji w szkole ,
 • bieżące i systematyczne informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach oraz ewentualnych brakach w tym zakresie,
 • udzielanie uczniowi pomocy poprzez informację co dobrze zrobił i jak powinien się dalej uczyć,
 • wdrażanie i motywowanie ucznia do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny,
 • pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju umysłowego, uzdolnień i zainteresowań,
 • dostarczanie rodzicom ( prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
 • doskonalenie oraz korygowanie organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela.
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 • przeprowadzenie diagnozy i sformułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),
 • skalę i sposób formułowania ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych,
 • przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych
 • ustalanie ocen klasyfikacyjnych oraz tryb odwoływania się od nich i formę sprawdzania zasadności odwołania. 22

 

 

§ 22

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Każdy semestr kończy się klasyfikacją. Ocena za drugi semestr jest oceną roczną. Pierwszy semestr kończy się w zależności od terminu ferii zimowych (decyzja Dyrektora Szkoły), drugi w ostatnim dniu roku szkolnego.
 2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców /prawnych opiekunów / o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
 3. Na początku roku szkolnego wychowawca informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.
 4. Każdy nauczyciel ma obowiązek przygotowania zasad oceniania przedmiotowego wraz z wagami ocen.  Wag może być od 1 do 5, z zachowaniem zasady braku martwych wag.
 5. Szczegółowe zasady dotyczące form i kryteriów oceniania formułują nauczyciele w  ramach zespołów przedmiotowych i przekazują dyrekcji szkoły przed rozpoczęciem roku szkolnego. Ustalone zasady stanowią Przedmiotowe Systemy Oceniania  i obowiązują wszystkich nauczycieli uczących danego przedmiotu.
 6. Wychowawca klasy, na pierwszym spotkaniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) w nowym roku szkolnym, przekazuje ogólne zasady Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania oraz informuje o terminach wywiadówek ze szczególnym uwzględnieniem tego terminu, kiedy przekazywane będą informacje o ocenach klasyfikacyjnych semestralnych i rocznych.
 7. Rodzice uczniów (prawni opiekunowie) mają prawo do uzyskiwania informacji o bieżących i okresowych wynikach w nauce i zachowaniu swoich dzieci na organizowanych przez szkołę, spotkaniach z rodzicami lub w czasie indywidualnych kontaktów z wychowawcą klasy, nauczycielem przedmiotu, pedagogiem szkolnym, wicedyrektorem a także poprzez dziennik elektroniczny.
 8. Fakt przekazania informacji, o których mowa w wychowawcy dokumentują odpowiednim zapisem w dzienniku lekcyjnym.
 9. Regulamin WSO jest dostępny dla uczniów i rodziców w bibliotece szkolnej.

 

§ 23

SKALA I OGÓLNE KRYTERIA OCEN.

 1. Nauczyciel ma obowiązek systematycznie oceniać pracę ucznia wystawiając minimum 3 oceny w semestrze. Oceny bieżące, śródroczne i roczne wyrażane są w stopniach wg skali:
 • Niedostateczny (1, ndst)
 • Dopuszczający (2, dop)

3) Dostateczny

(3, dst) 

4) Dobry          

(4, db)

5) Bardzo dobry

(5, bdb)

6) Celujący 

 

(6, cel) 

 1. Przy wystawianiu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie plusów i minusów (np.,+ dst -bdb itp.)
 2. Ustala się następujące ogólne wymagania i kryteria stopni:
 • stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
  1. spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą a dodatkowo prezentuje rozwiązania nietypowe oraz umiejętności ważne z punktu widzenia danego przedmiotu, o czym decyduje nauczyciel
  2. osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim bądź krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.
 • stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
  1. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania, oraz
  2. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, łącząc wiedzę z różnych przedmiotów i dziedzin oraz stosować ją w nowych sytuacjach.
 • stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
  1. nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania, ale opanował złożone, trudniejsze od zaliczanych do wymagań podstawowych, oraz
  2. poprawnie stosuje wiadomości, samodzielnie rozwiązuje problemy typowe, pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym.
 • stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
  1. opanował treści najważniejsze w uczeniu i nauczaniu danego przedmiotu, często powtarzające się w procesie nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych, oraz
  2. posiada proste, uniwersalne umiejętności pozwalające rozwiązywać typowe problemy o średnim stopniu trudności.
 • stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
  1. ma braki w opanowaniu treści zawartych w podstawach programowych, ale braki te

nie uniemożliwią dalszego kształcenia, oraz

 1. rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania i problemy o niewielkim stopniu trudności, często powtarzające się w procesie nauczania. 6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
 2. nie opanował wiadomości i umiejętności zawartych w podstawach programowych, najważniejszych w uczeniu i nauczaniu danego przedmiotu, oraz
 3. nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności.

 

 1. Każdy nauczyciel ma obowiązek przygotowania zasad oceniania przedmiotowego wraz z wagami ocen w dzienniku elektronicznym. Wag może być od 1 do 5, z zachowaniem zasady braku martwych wag.

 

 

§ 24

ZASADY OCENIANIA BIEŻĄCEGO.

 1. Oceny z prac pisemnych.

1) Prace klasowe i sprawdziany:

 1. przez pracę klasową należy rozumieć pisemną formę sprawdzania wiadomości trwającą co najmniej 1 godzinę lekcyjną,
 2. przez sprawdzian należy rozumieć pisemną formę sprawdzania wiadomości łącznie trwającą do 20 minut,
 3. dopuszcza się łącznie trzy prace klasowe w ciągu jednego tygodnia, zapowiedziane i zapisane w dzienniku lekcyjnym z tygodniowym wyprzedzeniem. W danym dniu tygodnia mogą być przeprowadzone tylko dwie prace klasowe,
 4. w ciągu dwóch tygodni nauczyciel jest zobowiązany ocenić i udostępnić uczniom sprawdziany i pisemne prace klasowe (nauczyciele j. polskiego w ciągu 3 tygodni)
 5. sprawdzone i ocenione klasówki nauczyciel przechowuje do końca semestru,
 6. nieobecność nieusprawiedliwiona na zapowiedzianej wcześniej pracy klasowej i sprawdzianie jest równoznaczna z wystawieniem uczniowi oceny niedostatecznej,
 7. w przypadku nieobecności usprawiedliwionej uczeń może uzyskać ocenę z materiału objętego pracą klasową lub sprawdzianem w formie pisemnej lub ustnej w ciągu pierwszego tygodnia po przybyciu do szkoły. W przypadku dłuższej niż dwa tygodnie nieobecności, termin i forma zaliczenia materiału zostaje uzgodniona indywidualnie z nauczycielem.
 8. uczeń, który otrzymał z pracy klasowej lub sprawdzianu ocenę niedostateczną ma prawo do jej poprawy tylko w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o ocenie
 9. nauczyciel ma obowiązek przed rozpoczęciem pracy pisemnej poinformować uczniów 

o kryteriach oceny danej pracy( np. ilość punktów za poszczególne zadania)

 1. W pracach pisemnych punktowanych przeliczenie punktów na stopnie szkolne odbywa się według następującej skali procentowej w stosunku do ilości wszystkich, możliwych do uzyskania punktów: 

 

Przedmioty ogólnokształcące

Przedmioty zawodowe

ocena

punktacja

 

0-30%

0-49%

1

31-50%

50-62%

2

51-70%

63-75%

3

71-80%

76-88%

4

81-90%

89-95%

5

91-100%

96-100%

6

 

 1. Odpowiedzi ustne.
 • Ocena z odpowiedzi ustnej powinna być krótko uzasadniona przez nauczyciela.
 • Szczególne przypadki zwolnień z prac pisemnych i odpowiedzi ustnych:
  1. uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania chorobowego po nieobecności usprawiedliwionej trwającej co najmniej jeden tydzień; okres, w którym uczeń może
  2. być nieprzygotowany do lekcji ustala nauczyciel przedmiotu.
  3. pierwszy dzień po następujących świętach: Wszystkich Świętych, Boże Narodzenie, Wielkanoc jest dniem bez ocen niedostatecznych.
 1. Oceny z odpowiedzi ustnych i sprawdzianów pisemnych oraz innych form aktywności uczniów opatrzone legendą są zapisywane są w dzienniku lekcyjnym i elektronicznym.
 2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opekunów).

 

 

§ 25

OBNIŻANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH.

 1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opini poradni psychologiczno- podagogicznej lub innej poradnii specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne, o których mowa w § 8 pkt. 2 i 3, w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności wo uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikających z programu nauczania
 2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

§ 26

ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć religii, na podstawie pisemnej zgody rodzica ucznia niepełnoletniego lub pisemnej deklaracji ucznia pełnoletniego.
 4. Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z realizacji zajęć języka angielskiego lub niemieckiego na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 5. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w p.2 uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

 

§ 27

KLASYFIKACJA SEMESTRALNA I KOŃCOWOROCZNA

 1. Oceny klasyfikacyjne uwzględniają oceny cząstkowe wystawione uczniom za wiedzę i umiejętności ( wychowanie fizyczne – także za zaangażowanie ucznia) z niżej wymienionych form aktywności:
 • udział w rozmaitych formach sprawdzianów wiedzy i umiejętności,
 • indywidualne lub zespołowe opracowanie i prezentacja referatów, tekstów, wystąpień, debat, pokazów itp.;
 • prowadzenie prac badawczych i opracowanie ich wyników,
 • przygotowanie i udział, pod kierunkiem nauczyciela, zajęć terenowych oraz innych form ćwiczeń,
 • ustne odpowiedzi na lekcji,
 • udział w konkursach i zawodach sportowych
 • prace domowe,
 • inne formy aktywności ucznia uwzględniające specyfikę przedmiotu,
 • zajęcia praktyczne, 10) praktyki zawodowe.
 1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę z zachowania – wychowawca klasy. Uczeń zostaje klasyfikowany jeśli uczestniczył w przynajmniej 50% zajęć teoretycznych i przynajmniej 60% zajęć praktycznych.
 2. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w roku szkolnym, w ostatnim tygodniu pierwszego semestru.
 3. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania.
 4. Ocena klasyfikacyjna śródroczna jest wypadkową wynikającą z ocen cząstkowych oraz średniej ważonej.
 5. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia za cały rok szkolny, ze wszystkich zajęć określonych w szkolnym planie nauczania, ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć oraz oceny z zachowania.
 6. Ocena klasyfikacyjna roczna jest wypadkową z ocen cząstkowych oraz średniej ważonej z ocen uzyskanych w drugim semestrze i uwzględnia ocenę klasyfikacyjną śródroczną oraz postęp edukacyjny ucznia.
 7. Wychowawca klasy przekazuje rodzicom (prawnym opiekunom) informację o osiągnięciach ucznia i przewidywanych dla niego ocenach niedostatecznych lub braku klasyfikacji na zebraniu z rodzicami, które odbywa się miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
 8. Wychowawca może przekazać informacje o osiągnięciach ucznia i przewidywanych dla niego ocenach niedostatecznych za pomocą dziennika elektronicznego.
 9. Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych lub braku klasyfikacji ma formę pisemną.
 10. Przed semestralnym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, w terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły, poszczególni nauczyciele ustalają  i przekazują uczniom przewidywane dla nich oceny klasyfikacyjne. Ustalenia te odbywają się w czasie zajęć lekcyjnych, w obecności uczniów.
 11. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
 12. Ocena z religii oraz etyki jest wliczana do średniej ocen semestralnej i końcoworocznej.
 13. Uczeń otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem / biało - czerwonym paskiem / za średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych minimum 4,75 i co najmniej bardzo dobrą      ocenę z zachowania. 

 

 

§ 28

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY I EGZAMIN POPRAWKOWY

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia  w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Na pisemną prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na pisemną prośbę jego rodziców (prawnych opekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 4. W przypadku braku zgody na egzamin klasyfikacyjny o którym mowa w punkcie 3 uczeń zostaje skreślony z listy uczniów.
 5. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej (czas egzaminu max. 90 min.) oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z informatyki, wychowania fizycznego oraz z zajęć praktycznych, z których egzamin ma formę ćwiczeń praktycznych lub wydłużonego czasu na odpracowanie tych zajęć. 
 6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych. 
 7. Uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch zajęć edukacyjnych, może zdawać z nich egzamin poprawkowy. 
 8. Uczeń może zdawać 2 egzaminy poprawkowe pod warunkiem, że został sklasyfikowany ze wszystkich pozostałych zajęć edukacyjnych.
 9. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej (czas egzaminu max. 60 min) i ustnej z wyjątkiem egzaminu z informatyki, wychowania fizycznego oraz zajęć praktycznych,  z których egzamin ma formę ćwiczeń praktycznych.
 10. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły, do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 11. Uczeń może zdawać jeden egzamin w ciągu jednego dnia.
 12. Egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
 • Dyrektor lub wicedyrektor szkoły jako przewodniczący komisji,
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
 • w czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice / prawni opiekunowie / ucznia.
 1. W przypadku egzaminu poprawkowego nauczyciel, o którym mowa w pkt. 12 b, może być zwolniony w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o jego odpowiedziach ustnych.
 3. Uczeń, który z przyczyn losowych udokumentowanych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.
 4. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego i klasyfikacyjnego jest ostateczna.
 5. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej lub kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych, objętych programem  edukacyjnym, oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
 6. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
 7. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu całego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

§ 29

PROCEDURA PODWYŻSZANIA OCEN SEMESTRALNYCH I KOŃCOWOROCZNYCH.

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do złożenia odwołania od przewidywanej klasyfikacyjnej oceny semestralnej lub końcoworocznej z zajęć edukacyjnych bądź zachowania, jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena została ustalona niezgodnie z przepisami prawa.
 2. Prawo do odwołania, o kórym mowa w pkt. 1, przysługuje uczniowi, który zostanie sklasyfikowany ze wszystkich przedmiotów.
 3. Uczeń, który ubiega się o podwyższenie oceny składa w tej sprawie pisemną prośbę do dyrektora szkoły w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznych. W podaniu należy uzasadnić dlaczego ocena klasyfikacyjna wystawiona przez nauczyciela jest zdaniem ucznia lub jego rodziców (prawnych opekunów) ustalona niezgodnie z prawem.
 4. Decyzję o dopuszczeniu ucznia do procedury podwyższenia oceny podejmuje dyrektor szkoły i powołuje komisję.
 5. Sprawdzian odbywa się w formie pisemnej (czas egzaminu max. 90 min.) i ustnej.
 6. Pytania układa egzaminator – nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne kryteriów na ocenę o którą ubiega się uczeń. Nauczyciel może odmówić brania udziału w komisji, wtedy dyrektor powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela uczącego prowadzącego takie zajęcia edukacyjne.
 7. Decyzja komisji jest ostateczna.
 8. W przypadku wychowania fizycznego, informatyki i zajęć praktycznych procedura podwyższenia oceny odbywa się w formie praktycznej.

 

§ 30

 

OCENA ZACHOWANIA

 1. Ocena zachowania powinna uwzględnić w szczególności:
 • funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,
 • respektowanie przez niego zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.
 • okazywanie szacunku innym osobom.
 1. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych, ani na promocję ucznia.
 2. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy przy udziale młodzieży, nauczycieli  i zainteresowanego ucznia wg następującego systemu:  
 • każdy uczeń na początku roku otrzymuje 30 punktów.
 • w trakcie roku szkolnego uczeń otrzymuje punkty ujemne i punkty dodatnie za działania negatywne i pozytywne.
 • suma punktów otrzymanych pod koniec semestru decyduje o ocenie ze sprawowania.
 • uczeń który otrzymał na koniec semestru ocenę niedostateczną nie może mieć oceny wzorowej i bardzo dobrej.
 1. Punktacja:

Ilość punktów dodatnich

Kryteria

5

pochwała dyrektora

5

wysoka frekwencja (95-98%)

10

bardzo wysoka frekwencja (99-100%)

1-5

zaangażowanie w życie szkoły, klasy, pełnienie funkcji w samorządzie

1-10

zaangażowanie w działania z zakresu wolontariatu

1-5

pochwały nauczycieli

1-5

wysoka kultura osobista

1-5

reprezentowanie         szkoły na        konkursach,             zawodach, imprezach zewnętrznych

Ilość punktów ujemnych

Kryteria

5

niska frekwencja, powyżej 50 godzin nieusprawiedliwionych

10

bardzo             niska    frekwencja,     powyżej          80             godzin nieusprawiedliwionych

1-10

uwagi ustne i pisemne nauczycieli

3

upomnienie wychowawcy

5

nagana wychowawcy

10

nagana dyrektora

 

 1. Ocenę z śródroczną i roczną zachowania ustala się według następującej skali punktowej:

Ilość punktów

Ocena

60 pkt i więcej

wzorowe

50-59

bardzo dobre

36-49

dobre

25-35

poprawne

6-24

nieodpowiednie

poniżej 0-5

naganne

 

§ 31

 

 1. Ocenę naganną bez względu na liczbę punktów otrzymuje uczeń, który dopuścił się:
  • rozprowadzania, posiadania lub używania środków odurzających,
  • dewastacji mienia szkolnego,
  • picia alkoholu,
  • pobicia lub innego chuligańskiego zachowania,
  • kradzieży,
  • naruszenia norm obyczajowych
  • otrzymał naganę dyrektora
 1. Uwagi dodatkowe:
  • Inne uchybienia ucznia rozstrzyga indywidualnie wychowawca.
  • Dopuszcza się możliwość odejścia od punktacji w przypadku rażącego naruszenia statutu szkoły.
  • Uczeń otrzymuje ocenę nieodpowiednią bez względu na ilość punktów jeżeli zdewastował mienie szkoły lub uzyskał naganę wychowawcy lub inną karę.
  • W przypadku wyraźnej zmiany postawy ucznia po otrzymaniu nagany lub innej kary, wychowawca ma prawo w nadzwyczajnym trybie do odejścia od proponowanego zapisu kryteriów oceny ze sprawowania. Stroną inicjującą takie działania może być także Samorząd Uczniowski.
  • Wychowawca jest zobowiązany udostępnić propozycje ocen z zachowania wszystkim nauczycielom co najmniej tydzień przed ostatecznym wystawieniem ocen.
  • Uczniowie klas pierwszych nie otrzymują ocen niedostatecznych przez pierwsze dwa tygodnie nauki w szkole, by pomóc w procesie adaptacji.
  • Wychowawca może obniżyć ocenę bez względu na ilość punktów, jeżeli postawa ucznia działa demoralizująco na aktywność pozostałych uczniów.
  • Wychowawca może podwyższyć ocenę, jeżeli postawa ucznia na zajęciach praktycznych jest godna naśladowania.

   

ROZDZIAŁ  VII

 

UCZNIOWIE I RODZICE

 

§ 32

 

 1. Rodzice (opiekunowie prawni) posiadają czynne i bierne prawa wyborcze do składu trójek klasowych i Rady Rodziców.
 2. Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo umawiać się na indywidualne spotkania z wychowawcami oddziałów, nauczycielami lub Dyrekcją Szkoły.
 3. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą zwracać się po pomoc i radę do pedagoga szkolnego.
 4. Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo do pełnej informacji na temat wyników nauczania uzyskiwanych przez ich dzieci i wszystkich informacji oraz opinii nauczycieli dotyczących postępów, trudności oraz specjalnych uzdolnień ucznia, jak i prawo do informacji o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania.
 5. Rodzice mają prawo do informacji na temat wyników nauczania uzyskiwanych przez dzieci umieszczanych w dzienniku elektronicznym.
 6. Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo do informacji o zasadach WSO, w tym oceniania zachowania.
 7. Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo do wglądu do ocenianej pisemnej pracy kontrolnej ucznia, jak i uzasadnienia przez nauczyciela ustalonej oceny, w tym ocen semestralnych. Na wniosek rodzica udostępnione mu mogą zostać kopie ocenionych prac pisemnych dziecka.
 8. Przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo do informacji o przewidywanych dla ucznia ocenach semestralnych, a w przypadku zagrożenia otrzymania przez ucznia semestralnej oceny niedostatecznej  z przedmiotu (przedmiotów) lub nieklasyfikowania szkoła zobowiązana jest odpowiednio wcześniej poinformować o zagrożeniach rodziców (opiekunów prawnych). 
 9. Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo indywidualnie i grupowo wspierać statutową działalność Szkoły przez przekazywanie dobrowolnych składek na rzecz funduszu Rady Rodziców oraz w  innych formach.

 

§ 33

 

 1. Rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek regularnego uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez Szkołę dla rodziców (wywiadówkach). Terminy spotkań z rodzicami wyznaczane są przez Dyrektora i podawane do wiadomości zainteresowanych na początku każdego roku szkolnego.
 2. Rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek systematycznego utrzymywania kontaktu ze szkołą w związku z edukacją oraz wychowaniem ich dzieci, a w szczególności mają obowiązek czynnego reagowania na informacje oraz wezwania Szkoły dotyczące ewentualnych problemów związanych z edukacją lub zachowaniem ich dzieci.
 3. Rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek w sposób rzetelny wykonywać nałożone na nich czynności wynikające z prac Rady Rodziców.

  

§ 34

 

ZASADY REKRUTACJI.

 1. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest ukończenie szkoły podstawowej publicznej lub szkoły podstawowej niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, szkoły gimnazjalnej publicznej lub szkoły gimnazjalnej niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej.
 2. Warunkiem dodatkowym przyjęcia do Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia jest orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na etap kształcenia ponadgimnazjalnego, a od roku 2019 na etap kształcenia ponadpodstawowego;
 3. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie następujących dokumentów:
 • własnoręcznie podpisane       podanie           z          prośbą o          kontynuowanie  nauki w wybranym zawodzie,
 • orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na etap kształcenia ponadgimnazjalnego, a od roku 2019 na etap kształcenia ponadpodstawowego;
 • wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z kwestionariuszem ucznia;
 • świadectwo ukończenia gimnazjum, a od roku 2019 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 • zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach egzaminu gimnazjalnego (oryginał) lub o zwolnieniu z egzaminu, a od roku 2019 zaświadczenie wynikach egzaminu ósmoklasisty;
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zawodu,.
 1. Kandydaci z opinią z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej są przyjmowani wg określonych kryteriów.
 2. Do szkoły uczęszczać mogą uczniowie od 14 roku życia po ukończeniu szkoły podstawowej, od 16 roku życia po ukończeniu gimnazjum, nie dłużej niż do ukończenia 22 roku życia.
 3. Kandydaci wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz prezentację wizerunku w celach reklamowych, informacyjnych i dydaktycznych szkoły w formie elektronicznej i papierowej.

 

§ 35

 

EGZAMINY ZEWNĘTRZNE

 1. Uczeń w czasie trwania nauki może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego.
 2. Egzamin zawodowy z kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie z klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego będzie przeprowadzony w 2020 roku.
 3. Tryb przeprowadzenia egzaminów określają odrębne przepisy.

 

 

§ 36

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

Uczeń ma prawo do:

 1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
 2. Zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.
 3. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności.
 4. Korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 5. Życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
 6. Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły a także światopoglądowych i religijnych pod warunkiem, że nie narusza tym dobra innych osób.
 7. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.
 8. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce.
 9. Pomocy w przypadku trudności w nauce.
 10. Korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego.
 11. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych.
 12. Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole.
 13. Redagowania i wydawania gazety szkolnej.

 

 

§ 37

Uczeń ma obowiązek:

 1. Przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, zarządzeniach dyrektora i regulaminach pomieszczeń lekcyjnych.
 2. Godnie reprezentować szkołę na zewnątrz.
 3. Szanować symbole szkoły oraz dbać o honor szkoły.
 4. Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, a w szczególności:
 • uczestniczyć we wszystkich obowiązkowych zajęciach edukacyjnych,
 • systematycznie przygotowywać się do wszystkich zajęć edukacyjnych,
 • nosić zeszyty przedmiotowe i prowadzić notatki z lekcji,
 • nosić zalecane przez nauczycieli podręczniki i ćwiczenia przedmiotowe,
 • odrabiać prace domowe,
 • uczestniczyć we       wszystkich      sprawdzianach            wiedzy            i           umiejętności, a     także  w sprawdzianach poprawkowych, 
 • współpracować na zajęciach lekcyjnych i zajęciach praktycznej nauki zawodu z nauczycielem prowadzącym,
 • właściwie przygotowywać się do zajęć praktycznej nauki zawodu poprzez znajomość i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ścisłego stosowania się do poleceń i wskazówek nauczyciela prowadzącego zajęcia praktycznej nauki zawodu,
 • brać udział w zajęciach praktycznej nauki zawodu w kompletnym stroju obowiązującym dla danego typu szkoły, którego zakup w celu ujednolicenia odbywa się za pośrednictwem szkoły; brak kompletnego stroju skutkuje upomnieniem w dzienniku lekcyjnym, a po raz kolejny oceną niedostateczną z zajęć.
 • Jako kompletny strój należy rozumieć:
  1. technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki: ubranie robocze ogrodniczki + bluza
  2. mechanik –operator pojazdów i maszyn rolniczych: ubranie robocze ogrodniczki + bluza
  3. mechanik pojazdów samochodowych:

ubranie robocze ogrodniczki + bluza

 1. pracownik pomocniczy ślusarza:

ubranie robocze ogrodniczki + bluza

 1. technik mechatronik: fartuch antystatyczny + obuwie antystatyczne
 2. kucharz:

biała kurtka kucharska + zapaska + nakrycie głowy

 1. technik żywienia i usług gastronomicznych: biała kurtka kucharska + zapaska nakrycie głowy
 2. technik hotelarstwa:

biała bluzka koszulowa + krawatka + czarna kamizelka + czarna spódnica/spodnie.

 • Uczniowie klas szkoły branżowej w zawodzie kucharz oraz technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych muszą dostarczać aktualne badania do celów sanitarno – epidemiologicznych do dnia 10 października każdego roku. Uczeń który do tego dnia nie przedstawi aktualnych badań nie zostaje dopuszczony do wykonywania ćwiczeń na zajęciach praktycznych.
 • Uczniowie klas:
  1. pierwszych Szkoły Branżowej I stopnia dla zawodu mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych muszą dostarczyć do końca grudnia roku szkolnego dla pierwszej klasy Profil Kandydata na Kierowców (PKK) na kat. „T”;
  2. drugich Szkoły Branżowej I stopnia dla zawodu mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych muszą dostarczyć do końca grudnia roku szkolnego dla drugiej klasy Profil Kandydata na Kierowców (PKK) na kat. „B”;
  3. czwartych i piątych Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki muszą dostarczyć do końca grudnia roku szkolnego  klasy czwartej  i piątej Profil Kandydata na Kierowców (PKK) na kat. „T”
 1. Usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach lekcyjnych w ciągu 7 dni.
 2. Uczeń pełnoletni może w ciągu tygodnia od nieobecności na zajęciach złożyć pisemne oświadczenie o przyczynach tejże nieobecności. Oświadczenie ucznia podlega ocenie wychowawcy co do zasadności okoliczności podanych jako powód nieobecności w szkole. Oceny takiej nauczyciel dokonuje w oparciu o doświadczenie zawodowe i życiowe oraz znajomość sytuacji ucznia. W przypadku oceny negatywnej wychowawca ma prawo do odmowy usprawiedliwienia nieobecności.
 3. Przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 4. Dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.
 5. Dbać o swoją higienę osobistą, a do szkoły ubierać się schludnie i estetycznie, niewyzywająco, odpowiednio do okoliczności.
 6. Uczestniczyć w uroczystościach szkolnych w stroju galowym (dziewczęta – biała bluzka, czarna spódnica, chłopcy - biała koszula, ciemne spodnie) lub mundurku szkolnym.
 7. Nie korzystać i wyłączać telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne podczas zajęć dydaktycznych.
 8. W przypadku uszkodzenia/zniszczenia mienia szkolnego naprawić wyrządzoną przez siebie szkodę samodzielnie lub z pomocą rodziców.

 

§ 38

NAGRODY I KARY

 1. Statut przewiduje następujące nagrody:
 • ustne wyróżnienie wychowawcy klasy,
 • pisemne wyróżnienie wychowawcy klasy,
 • pisemne wyróżnienie Dyrektora Szkoły w formie listu pochwalnego z jednoczesnym powiadomieniem rodziców,
 • wyróżnienie rzeczowe Dyrektora Szkoły.
 1. Ustala się tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody:
 • wniesienie ustnego zastrzeżenia do wychowawcy klasy w terminie 3 dni od zaistnienia wydarzenia,
 • wychowawca klasy informuje ustnie ucznia o rozstrzygnięciu zastrzeżenia w terminie 3 dni od jego wniesienia,
 • jeśli rozstrzygnięcie zastrzeżenia przez wychowawcę klasy, zdaniem wnoszącego zastrzeżenie jest niezadowalające, uczeń składa pisemne zastrzeżenie do dyrektora w terminie 3 dni od uzyskania ustnej informacji od wychowawcy klasy,
 • dyrektor rozstrzyga zastrzeżenie w terminie 3 dni od jego otrzymania i powiadamia o rozstrzygnięciu wnoszącego zastrzeżenie,
 • na wniosek ucznia rozstrzygnięcie zastrzeżenia, dyrektor Ośrodka przekazuje wnoszącemu zastrzeżenie w formie pisemnej,
 • rozstrzygnięcia dyrektora są ostateczne
 1. Za nieprzestrzeganie swoich obowiązków uczeń może otrzymać karę. Statut przewiduje następujące kary:
 • ustne upomnienie wychowawcy klasy (nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne),
 • wpis uwagi do dziennika lekcyjnego i powiadomienie wychowawcy klasy,
 • pisemne upomnienie w formie nagany udzielonej przez wychowawcę klasy z powiadomieniem o zaistniałej sytuacji rodziców ucznia oraz dołączeniem kopii dokumentu do teczki akt osobowych ucznia,
 • pisemnie upomnienie w formie nagany udzielonej przez Dyrektora Szkoły na wniosek wychowawcy klasy lub innego nauczyciela (pracownika obsługi i administracji), z jednoczesnym powiadomieniem rodziców i wpisaniem do akt ucznia, 
 • przeniesienie ucznia do klasy równoległej o tym samym kierunku i profilu kształcenia z zastrzeżeniem, że w szkole istnieje taka możliwość,
 • przeniesienie ucznia do innej szkoły o tym samym kierunku i profilu kształcenia z zastrzeżeniem, że szkoła do której kierowany jest uczeń wyrazi na to zgodę,
 • dyscyplinarne wydalenie ucznia ze szkoły skutkujące skreśleniem z listy uczniów.
 1. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach szkolnych stosuje się  następujące kary:
 • do 39 godzin nieusprawiedliwionych - ustne upomnienie wychowawcy klasy,
 • 40 godzin nieusprawiedliwionych – nagana wychowawcy klasy,
 • 60 godzin nieusprawiedliwionych – nagana Dyrektora Szkoły,
 • ponad 100 godzin nieusprawiedliwionych - skreślenie z listy uczniów szkoły.

 

§ 39

 1. Uczeń może być skreślony z listy uczniów Zespołu Szkół Rolniczych CKZ w Rusocinie w następujących przypadkach:
 • Rezygnacji z dalszej nauki na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) lub na wniosek pełnoletniego ucznia.
 • Przeniesienia się ucznia do innej szkoły na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) lub na wniosek pełnoletniego ucznia.
 • Gdy uczeń został przeniesiony z innej szkoły lub do równoległej klasy w swojej szkole i dopuścił się ponownie tego samego czynu naruszającego porządek szkoły, za który został przeniesiony.
 • Niedostarczenia w terminie Profilu Kandydata na Kierowców (PKK). Wyjątek stanowić będzie okazanie przez ucznia prawa jazdy na kat. T, B w terminie składania PKK.
 • Za działania naruszające godność drugiego człowieka (molestowanie, wykorzystywanie seksualne, zmuszanie do praktyk seksualnych, nieposzanowanie tożsamości seksualnej, oraz czyny o podobnej kwalifikacji).
 • Picie alkoholu na terenie szkoły.
 • Zażywania narkotyków i środków odurzających na terenie szkoły.
 • Rozpowszechniania narkotyków, środków odurzających i alkoholu na terenie szkoły i poza nią w przypadku, gdy zostanie to uczniowi udowodnione.
 • Szczególnie rażące naruszenia zasad współżycia społecznego – znęcanie się psychiczne i fizyczne postępowania naruszające godność osobistą, naruszenie nietykalności cielesnej lub groźby karalne względem uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji szkoły.
 • Wymuszanie okupu lub innych chuligańskich zachowań wobec rówieśników.
 • Udowodnienia kradzieży, udowodnienia usiłowania kradzieży lub celowego zniszczenia rzeczy stanowiących mienie szkoły, koleżanek lub kolegów.
 • Udowodnienia kradzieży lub zniszczenia dokumentacji szkolnej lub klasowej, a w szczególności dzienników lekcyjnych.
 • Uchybienia godności, zniszczenia, zbezczeszczenia sztandaru szkoły, godła państwowego, zbiorów w Izbie Pamięci na terenie szkoły lub za te same czyny wobec symboli narodowych i miejsc pamięci narodowej poza szkołą.
 • Rażącego naruszenia regulaminu internatu (spożycie alkoholu, używania narkotyków, przemoc, molestowanie).
 • Porzucenia szkoły - 30 dni zajęć dydaktycznych nieusprawiedliwionych ciągłych.
 • Nieusprawiedliwione nieuczęszczanie ucznia na obowiązkowe zajęcia szkolne w tym   zajęcia praktycznej nauki zawodu, a w szczególności:
  1. opuszczenie 100 godzin zajęć dydaktycznych,
  2. opuszczenie trzech zajęć praktycznej nauki zawodu,
  3. opuszczanie powyżej 50% jednego lub kilku obowiązkowych zajęć (ucieczki ucznia z lekcji).
 • Rażące nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na zajęciach praktycznej nauki zawodu zagrażające utratą zdrowia i życia własnego i inny uczestników tych zajęć, przy czym o stopniu zagrożenia i zakresie podjętych działań statutowych decyduje nauczyciel prowadzący zajęcia praktycznej nauki zawodu,
 • Nieusprawiedliwione nieuczęszczanie ucznia do szkoły z powodu:
  1. pobytu w areszcie śledczym decyzją sądu (powyżej 3 miesięcy),
  2. skazania ucznia prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo.

 

 • Uniemożliwiania normalnej pracy szkoły poprzez straszenie podłożeniem w szkole bomby lub innym działanie zakłócającym pracę szkoły.
 • Prostytuowanie się lub czerpanie korzyści z prostytucji.

 

§ 40

Tryb postępowania i odwołania od kary. 

 1. Od kar wymienionych w §39 p.3 uczeń może odwołać się do Dyrektora Szkoły w terminie 3 dni za pośrednictwem wychowawcy klasy, a rozstrzygnięcie powinno nastąpić w terminie 7 dni, o ile okoliczności nie przemawiają za przedłużeniem tego terminu, 
 2. Dyrektor Szkoły może, w drodze decyzji administracyjnej, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły, przy czym skreślenie ucznia z listu uczniów powinno być stosowane tylko w wyjątkowych przypadkach, po wykorzystaniu wszystkich możliwości oddziaływania wychowawczego, w tym pomocy psychologicznopedagogicznej.
 3. Uchwałę o skreśleniu ucznia z listy uczniów na podstawie §40 podejmuje Rada Pedagogiczna po zaciągnięciu odpowiednich opinii Samorządu Uczniowskiego.
 4. Dyrektor Szkoły przeprowadza postępowanie administracyjne:
 • sprawdzające czy stawiane zarzuty są zgodne z prawdą,
 • czy skreślenie ucznia będzie zgodne z prawem oraz słuszne z wychowawczego punktu widzenia,
 1. Podstawowe czynności przy podejmowaniu decyzji o skreśleniu ucznia z listu uczniów Zespołu Szkół Rolniczych CKZ w Rusocinie powinny przebiegać wg następującej procedury:
 • sporządzenie notatki służbowej o incydencie ewentualnie załączenie protokołu zeznań świadków i innych koniecznych dowodów,
 • sprawdzenie, czy dane wykroczenie lub przestępstwo zostało uwzględnione w statucie szkoły, jako przypadek, który upoważnia do podjęcia decyzji o skreśleniu,
 • zebranie wszystkich dowodów w sprawie, w tym opinii i wyjaśnień stron (szczególnie ucznia i jego rodziców),
 • poinformowanie ucznia o prawie do wskazania rzeczników obrony, np. wychowawca klasy, pedagog szkolny, rodzice, prawni opiekunowie, inny nauczyciel pracujący

w szkole, którzy mają obowiązek przedstawić rzetelnie nie tylko błędy w postępowaniu ucznia, ale także jego cechy pozytywne i okoliczności łagodzące,

 • przeprowadzenie dyskusji na posiedzeniu rady pedagogicznej, czy wykorzystane zostały wszystkie możliwości wychowawczego oddziaływania szkoły na ucznia, czy nakładano na ucznia mniejsze kary (np. nagany) i czy przeprowadzono z nim rozmowy ostrzegawcze oraz czy udzielono mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – zawarcie wniosków i uzgodnień w protokole rady pedagogicznej,
 • podjęcie uchwały dotyczącej skreślenia – zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej,
 • przedstawienie treści rady pedagogicznej samorządowi uczniowskiemu - sformułowanie pisemnej opinii samorządu uczniowskiego w tej sprawie,
 • poinformowanie ucznia i jego rodziców (jeśli uczeń jest niepełnoletni) o prawie do wglądu w dokumentacje sprawy i ustosunkowaniem się do dowodów,
 • podjęcie Dyrektora Szkoły decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów szkoły,
 • dostarczenie decyzji uczniowi i jego rodzicom i poinformowanie ich o przysługującym im prawie do odwołania.
 1. Dyrektor Szkoły może w (ciągu 7 dni) po ponownym zbadaniu sprawy przychylić się do wniosku o zmianę decyzji. Jeśli ją podtrzymuje to pełną dokumentację przekazuje do Kuratora Oświaty.
 2. Dyrektor Szkoły po wydaniu decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów powiadamia o tym fakcie właściwego Kuratora Oświaty.
 3. Postępowanie administracyjne powinno być właściwie udokumentowane ( dokumenty oraz protokoły przeprowadzonych dowodów).
 4. Uczeń i jego rodzice maja prawo do pełnego, czynnego udziału w całym procesie postępowania oraz dostępu do wszelkiej dokumentacji zgromadzonej w sprawie.
 5. Uczeń ma prawo złożyć odwołanie od decyzji administracyjnej w terminie 14 dni do Kuratora Oświaty za pośrednictwem Dyrektora Szkoły:
 • Dyrektor Szkoły może wykonać decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów dopiero po upływie czasu przewidzianego na odwołanie się ucznia,
 • w przypadku wniesienia odwołania przez ucznia, Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów na czas jego rozstrzygnięcia przez instytucję odwoławczą,
 • wyjątek o wstrzymaniu decyzji, o skreśleniu ucznia z listy uczniów, stanowi sytuacja, w której decyzja o skreśleniu ucznia zawiera rygor natychmiastowej wykonalności podjętej uchwały z uwagi na zabezpieczenie interesów innych uczniów i pracowników szkoły w zakresie, np. bezpieczeństwa.
 1. W okresie oczekiwania na uprawomocnienie się decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów lub oczekiwania na decyzje odwoławczą uczeń może nadal uczęszczać do tej samej szkoły z zastrzeżeniem, że jego pobyt w szkole nie zagraża innym uczniom oraz pracownikom szkoły.
 2. W drodze decyzji administracyjnej Kuratorium Oświaty może:

1) utrzymać decyzję Dyrektora Szkoły w mocy, 2) uchylić zaskarżoną decyzję w całości lub w jej części, 3) umorzyć postępowanie odwoławcze.

 1. W przypadku podjęcia decyzji wynikających z pkt.10 litera a, Dyrektor Szkoły ma obowiązek poinformowania ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości dalszego dochodzenia swoich praw w wyższej instancji postępowania administracyjnego, tj. do Wojewódzkiego Naczelnego Sądu Administracyjnego Wydział Zamiejscowy w Gdańsku.

 

§ 41

 

INTERNAT

 1. W zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Rusocinie funkcjonuje internat i jest prowadzony dla uczniów zamiejscowych, w uzasadnionych przypadkach mogą zamieszkiwać uczniowie miejscowi.
 2. Internat w zależności od potrzeby uczniów prowadzi działalność przez cały rok szkolny lub w okresach trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych przez 5 dni w tygodniu.
 3. Ze względu na koedukacyjny charakter internatu ustala się nocne dyżury wychowawców. Dozór nocny w internacie odbywa się za zgodą organu prowadzącego.
 4. Prawa i obowiązki wychowanka oraz szczegółowe zasady działania internatu określa regulamin internatu.
 5. Odpłatność za zakwaterowanie w postaci opłaty stałej oraz wyżywienia ( wsad do kotła) w internacie wnoszą opiekunowie prawni wychowanków na podstawie zawieranych umów.
 6. Wysokość opłat określa dyrektor na podstawie kalkulacji.

 

§ 42

WYCIECZKI I IMPREZY SZKOLNE

Szkoła organizuje dla uczniów szkoły wycieczki, lekcje poza terenem szkoły, udział  w targach branżowych oraz imprezy dostosowując je do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.

 1. Na wycieczki, lekcje poza terenem szkoły i imprezy szkolne zagraniczne zgodę wyraża Dyrektor Szkoły.
 2. Wszyscy uczestnicy szkolnej wycieczki i imprezy turystyczno-krajoznawczej powinni być objęci powszechnym ubezpieczeniem młodzieży szkolnej, a w przypadku wycieczki zagranicznej  także ubezpieczeniem  kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków
 3. Zgłoszenie wycieczki zagranicznej zawiera w szczególności:
 • nazwę kraju,
 • czas pobytu,
 • program pobytu,
 • imię i nazwisko kierownika oraz opiekunów,
 • listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z wymaganymi danymi.
 1. Udział uczniów w wycieczkach, w tym w wycieczkach przedmiotowych - odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych, wymaga zgody ich rodziców (dotyczy uczniów niepełnoletnich) ) w formie pisemnej.
 2. Dyrektor wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników pedagogicznych szkoły (nauczycieli).
 3. Kwalifikacje kierownika i opiekunów regulują odrębne przepisy.
 4. Kierownik wycieczki lub imprezy szkolnej w szczególności:

1) opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy, 2) opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników,

 • zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania,
 • określa zadania dla opiekunów wycieczki oraz sprawuje nadzór nad pełną realizacją tych zadań,
 • nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy,
 • dokonuje podziału zadań wśród uczestników,
 • dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki,
 • organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników,
 • dokonując transakcji zakupu w biurze podróży, sprawdza czy prowadzona przez nie działalność jest legalna i czy firma turystyczna posiada stosowne ubezpieczenia i gwarancje oraz status prawny (certyfikaty),
 • dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu, przedstawiając raport: Dyrektorowi szkoły, uczestnikom wycieczki oraz ich rodzicom (prawnym opiekunom),
 1. Nauczyciel, przyjmując rolę opiekuna, odpowiada prawnie za powierzone jego opiece młodzież przez 24 godziny na dobę.
 2. Czas trwania wycieczek zależy od ich programu oraz wieku uczestników i nie powinien przekroczyć 5 dni, w tym trzech dni obowiązkowych zajęć szkolnych.
 3. W szczególnych przypadkach Dyrektor Szkoły może wyrazić zgodę na inny czas trwania wycieczki.
 4. Wycieczki przedmiotowe trwające jeden dzień powinny być odnotowane w dzienniku lekcyjnym z podaniem celu wycieczki, liczby uczestników, czasu pobytu młodzieży poza szkołą.
 5. Wycieczki trwające powyżej 3 dni należy organizować w taki sposób, aby obejmowały jeden dzień wolny od zajęć.
 6. Na wycieczce poza siedzibą szkoły i powiatem jeden opiekun sprawuje opiekę nad:
  1. grupą młodzieży, do 15 osób,
  2. grupą liczącą do10 uczestników – na imprezach kwalifikowanych.
 1. Wielkość grup dla turystyki rowerowej, wysokogórskiej czy kajakowej określają odrębne przepisy.
 2. Podstawową dokumentację wycieczki (w dwóch egzemplarzach) stanowi:
 • karta wycieczki ze szczegółowym programem i harmonogramem, podpisana przez kierownika i opiekunów i zatwierdzona przez Dyrektora Szkoły.
 • regulamin wycieczki, opracowany i omówiony z uczniami przed wyjazdem, podpisany przez wszystkich uczestników,
 • lista uczestników zawierająca: datę urodzenia, pesel, adres zamieszkania, imiona rodziców, numer legitymacji szkolnej oraz numer telefonu rodziców,
 • wstępny preliminarz planowanych wydatków,
 • pisemna zgoda rodzica na udział ucznia nieletniego w wycieczce (do wglądu w dokumentacji kierownika),
 • lista uczniów pozostających w szkole, z określeniem klasy lub grupy, z którą będą odbywać zajęcia.
 1. Kierownik wycieczki informuje Dyrektora Szkoły o planowanym wyjeździe nie później niż 1 tydzień przed wycieczką.
 2. Kompletną dokumentację wycieczki należy złożyć w sekretariacie szkoły najpóźniej na 3 dni przed wyjazdem. Jeden komplet dokumentacji pozostaje w szkole, a drugi – kierownik wycieczki zabiera ze sobą.
 3. Kierownik jest zobowiązany w terminie 14 dni od zakończenia wycieczki złożyć do Dyrektora Szkoły sprawozdanie i rozliczenie finansowe wyjazdu, przy czym dowodami finansowymi z przebiegu wycieczki są:
 • podpisana przez uczniów lub ich rodziców lista wpłat,
 • rachunki i faktury wystawione na szkołę,
 • bilety wystawione przez uprawnione do tego podmioty gospodarcze,
 • oświadczenia o wydatkowaniu środków finansowych wydawane w szczególnych przypadkach, potwierdzone przynajmniej przez dwóch uczestników (uczniów) wycieczki,
 • inne dokumenty poświadczające wydatkowanie środków.
 1. Wycieczki, które odbędą się w czerwcu, należy rozliczyć do końca roku szkolnego.
 2. Kierownik wycieczki jest zobowiązany zapoznać rodziców i uczniów z rozliczeniem wycieczki najpóźniej w terminie 21 dni od jej zakończenia z zastrzeżeniem, że wycieczki organizowane w czerwcu powinny być rozliczone do końca roku szkolnego.
 3. Wydatki związane z przejazdem, zakwaterowaniem i wyżywieniem kierownika i opiekunów wliczone są w koszt wycieczki lub imprezy. 
 4. Wynagrodzenie Kierownika i opiekunów wycieczki za czas pobytu na wycieczce szkolnej regulują odrębne przepisy.

 

ROZDZIAŁ VIII

 

§ 43

 

CEREMONIAŁ SZKOLNY

 1. Szkoła posiada sztandar:
 • awers sztandaru w kolorze zielonym zawiera w części środkowej zawiera daty:
 • 1971-1983, data 1971 oznacza rok utworzenia zasadniczej szkoły zawodowej,
 • data 1983- rok założenia Zespołu Szkół Rolniczych. Daty okala zapis ”Zespół Szkół Rolniczych”. 4) rewers sztandaru w barwie czerwonej na jego tle wyszyte godło Polski. 5) sztandar ma wymiary 110 cm na 97 cm ,  obszyty srebrnymi frędzlami.
 1. Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły:
 • uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego;
 • ślubowanie klas pierwszych;
 • obchody świąt państwowych;
 • pożegnanie absolwentów;
 • uroczyste zakończenie roku szkolnego.
 1. Udział sztandaru w uroczystościach poza terenem szkoły.
 • sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez administrację państwową i samorządową oraz w uroczystościach religijnych: mszy świętej, uroczystościach pogrzebowych i innych;
 • w przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem.
 1. W skład pocztu sztandarowego wchodzą: chorąży pocztu – uczeń i asysta – dwie uczennice. 5. Insygniami pocztu sztandarowego są:
 • biało–czerwone szarfy założone przez prawe ramię i spięte pod lewym ramieniem kolorem białym do góry,
 • białe rękawiczki.
 1. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie.

 

ROZDZIAŁ IX

 

§ 44

 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 1. Szkoła prowadzi dokumentację zgodną z instrukcją kancelaryjną i ustaleniami MEN.
 2. Szkoła przechowuje dokumentację, która jest podstawą wydania świadectw i ich duplikatów zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej szkoły określają odrębne przepisy.
 4. Wszelkie zmiany w Statucie mogą być dokonywane na mocy uchwały Rady Pedagogicznej podjętej większością głosów.
 1. Wniosek o zmianę Statutu może wnieść Dyrektor szkoły oraz każdy kolegialny organ szkoły, a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący.
 2. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej.
 3. Statut szkoły udostępnia się do wglądu w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.
 4. Dyrektor szkoły jest upoważniony, po każdych zmianach do Statutu, do przygotowania tekstu jednolitego Statutu oraz jego upublicznienie społeczności szkolnej.
 5. Wszystkie sprawy szczegółowe nie uregulowane niniejszymi ustaleniami oraz sprawy sporne wynikające z realizacji tych ustaleń rozstrzyga dyrektor szkoły w oparciu o prawo oświatowe. Decyzja dyrektora jest ostateczna.
 6. Statut obowiązuje od 24.11.2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADRES

Zespół Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Praktycznego
im. Macieja Rataja
Rusocin, ul. M. Rataja 12
83-031 Łęgowo

 

KONTAKT

58 301-00-78
58 301-00-61
email: sekretariat@zsrckp.edu.pl


Wykonanie: newww.pl