REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W RUSOCINIE

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Rekrutacji elektroniczna https://nabor-pomorze.edu.com.pl/

 

Technikum (5-letnie):

 • Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • Technik mechatronik
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik hotelarstwa
 • Technik agrobiznesu
 • Technik pojazdów samochodowych

 

Szkoła Branżowa I Stopnia (3-letnia):

 • Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Mechatronik
 • Kucharz

 

Szkoła Branżowa I Stopnia Specjalna (3-letnia):

(dla osób posiadających Orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim)

 • Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
 • Pracownik pomocniczy gastronomii
 • Pracownik pomocniczy ślusarza

 

Szkoła Branżowa II Stopnia (2-letnia):

 • Technik mechatronik
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych

 

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY

 

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły wygenerowany z systemu naboru elektronicznego podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna.
 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • Zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty
 • 2 podpisane zdjęcia
 • Karta zdrowia ucznia
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia

praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami lub orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych

 1. TERMINY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
 • od 16 maja 2022r. do 20 czerwca 2022 do godz. 15.00r. – złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)
 • od 24 czerwca 2022r. do 13 lipca 2022r. do godz. 15.00 –uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół     do których kandyduje.
 • do 13 lipca 2022r.- weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły                i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych                   w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
 • do 20 lipca 2022r. – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły            i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta                      ( burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach.
 • 21 lipca 2022 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 • Od 21 lipca 2022r. do 25 lipca 2022r. - szkoła wydaje skierowania na badania lekarskie dla osób zakwalifikowanych do przyjęcia.
 • Od 22 lipca 2022r. do 28 lipca 2022r. do godz. 15.00 - kandydaci zakwalifikowani składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie:
 • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty,
 • 2 podpisanych zdjęć,
 • karty zdrowia ucznia,
 • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.
 • 29 lipca 2022 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

 • TERMINY W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM
 • od 02 sierpnia 2022r. do 4 sierpnia 2022– składanie wniosków, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)
 • do 5 sierpnia 2022r.- weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły           i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
 • do 12 sierpnia  2022r. – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły      i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta                  ( burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach.
 • 16 sierpnia 2022 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 • Od 17 sierpnia 2022r. - szkoła wydaje skierowania na badania lekarskie dla osób zakwalifikowanych do przyjęcia.

 

 1. TERMINY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ BRANŻOWYCH II STOPNIA

 

 • od 16 maja 2022r. do 20 czerwca 2022 do godz. 15.00r. – złożenie wniosku o przyjęcie na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły wraz z dokumentami.
 • do 13 lipca 2022r. do godz. 15.00 –uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o dokumenty  i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów wymaganych do postępowania rekrutacyjnego na daną formę kształcenia.
 • do 13 lipca 2022r.- weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych                          w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
 • do 20 lipca 2022r. – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta
  ( burmistrza lub prezydenta)  okoliczności wskazanych w oświadczeniach.
 • 21 lipca 2022 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 • do 25 lipca 2022r. - szkoła wydaje skierowania na badania lekarskie dla osób zakwalifikowanych

do przyjęcia.

 • do 29 lipca 2022r. do godz. 15.00 - kandydaci zakwalifikowani składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie:
 • oryginału świadectwa ukończenia szkoły branżowej I stopnia luz zasadniczej szkoły zawodowej w latach 2015-2021,
 • zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia luz zasadniczej szkole zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia,
 • 2 podpisanych zdjęć,
 • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami lub orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych.
 • Do 1 sierpnia 2022 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

 1. TERMINY W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

 

 • od 2 sierpnia 2022r. do 5 sierpnia 2022 – złożenie wniosku o przyjęcie na semestr pierwszy klas
  I publicznych branżowych szkół II stopnia i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły wraz
  z dokumentami.
 • do 5 sierpnia 2022r.- weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
  i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych
  w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
 • do 12 sierpnia 2022r. – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta
  ( burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.
 • 16 sierpnia 2022 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 • do 12 sierpnia 2022r. - szkoła wydaje skierowania na badania lekarskie dla osób zakwalifikowanych do przyjęcia.
 • do 19 sierpnia 2022r. do godz. 15.00 - kandydaci zakwalifikowani składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie:
 • oryginału świadectwa ukończenia szkoły branżowej I stopnia luz zasadniczej szkoły zawodowej w latach 2015-2021,
 • zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia luz zasadniczej szkole zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia,
 • 2 podpisanych zdjęć,
 • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami lub orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych.
 • Do 22 sierpnia 2022 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

 1. SPOSÓB PRZELICZANIA PUNKTÓW DO TECHNIKUM I SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA

 

 1. Wyniki z egzaminu ósmoklasisty przedstawione w procentach z :
 • język polski – mnoży się przez 0,35
 • matematyka – mnoży się przez 0,35
 • język obcy – mnoży się przez 0,30.
 1. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego oraz każdego z trzech wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
 • celujący –   18 punktów
 • bardzo dobry –   17 punktów
 • dobry –   14 punktów
 • dostateczny –   8 punktów
 • dopuszczający –   2 punkty

TECHNIKUM

Wybrane przedmioty dodatkowe

Technik mechatronik

język polski, matematyka, język angielski, fizyka

Technik mechanizacji rolnictwa

i agrotroniki

język polski, matematyka, język angielski, fizyka

Technik hotelarstwa

język polski, matematyka, język angielski, geografia

Technik żywienia i usług gastronomicznych

język polski, matematyka, język angielski, biologia

Technik agrobiznesu

język polski, matematyka, język angielski, biologia

Technik pojazdów samochodowych

język polski, matematyka, język angielski, fizyka

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Wybrane przedmioty dodatkowe

Kucharz

język polski, matematyka, język angielski, technika

Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

język polski, matematyka, język angielski, technika

Mechanik pojazdów samochodowych

język polski, matematyka, język angielski, technika

Mechatronik

język polski, matematyka, język angielski, informatyka

 1. Sposób przeliczania innych osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
 • ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów,
 • zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim   organizowanym przez kuratorów oświaty:

- tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,

- tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,

- tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  5 punktów;

 • zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

- tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –  10 punktów,

- tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –  4 punkty,

- tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty;

 • zawody wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

- dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,

- dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  7 punktów,

- dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego –7 punktów,

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;

 • zawody wiedzy będące konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

- dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,

- dwa lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –7 punktów,

- dwa lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,

- tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,

- tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,

- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –2 punkty;

 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienionych wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

- międzynarodowym – 4 punkty,

- krajowym – 3 punkty,

- wojewódzkim – 2 punkty,

- powiatowym –1 punkt;

 • w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania
  za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów;
 • w przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty;
 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ośmioklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
 • język polski i matematyka :

- celujący –  35 punktów,

- bardzo dobry – 30 punktów,

- dobry – 25 punktów,

- dostateczny – 15 punktów,

- dopuszczający – 10 punktów;

 • języka obcego nowożytnego :

- celujący – 30 punktów,

- bardzo dobry – 25 punktów,

- dobry – 20 punktów,

- dostateczny – 10 punktów,

- dopuszczający – 5 punktów.

 1. Nieodebrane dokumenty osób niebędących uczniami szkoły, przechowuje się do 31 sierpnia 2023r. Po tym terminie szkoła dokonuje zniszczenia nieodebranych dokumentów.

 

ADRES

Zespół Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Praktycznego
im. Macieja Rataja
Rusocin, ul. M. Rataja 12
83-031 Łęgowo

 

KONTAKT

58 301-00-78
58 301-00-61
email: sekretariat@zsrckp.edu.pl


Wykonanie: newww.pl