Wymagane dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym do Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Rusocinie w roku szkolnym 2022/2023


1. Wniosek o przyjęcie do szkoły wygenerowany z systemu naboru elektronicznego - złożony osobiście w punkcie przyjmowania wniosków w szkole – szczegóły dostępne na stronie internetowej http://zsrckp.edu.pl/

2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

3. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

4. Odpis aktu urodzenia do wglądu lub kopia tego dokumentu

5. 2 zdjęcia legitymacyjne (opisane na odwrocie - imię i nazwisko, data urodzenia, szkoła do której kandyduje)

6. Karta zdrowia ucznia ( ze szkoły podstawowej)

7. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (skierowanie na badanie wydaje szkoła)

8. Kserokopia (oryginał do wglądu) zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty lub olimpiad przedmiotowych z wykazu Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

ADRES

Zespół Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Praktycznego
im. Macieja Rataja
Rusocin, ul. M. Rataja 12
83-031 Łęgowo

 

KONTAKT

58 301-00-78
58 301-00-61
email: sekretariat@zsrckp.edu.pl


Wykonanie: newww.pl